Въпрос от народния представител Корнелия Добрева Маринова от ПГ на ГЕРБ относно определяне на целеви средства в бюджет 2014 по Закона за управление на отпадъците

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРИНОВА,
 
МОСВ е внесло предложение в Министерството на финансите за допълнително осигуряване на финансови средства за изграждането на четири броя пилотни проекта за изграждане на площадки за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, четири броя пилотни проекта за изграждане на пунктове за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, два броя пилотни проекта за въвеждане на система за разделно събиране на текстилни отпадъци, един брой претоварни станции, два броя сепариращи инсталации, осем броя депа за неопасни отпадъци с регионите от страната, които не са получили финансиране по ОП „Околна среда“ и държавния бюджет до момента.
 
Общата стойност на необходимите средства за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци е 53 млн. лв. В предложението до Министерството на финансите за проекта на бюджета 2014 г. са включени и допълнително средства за рекултивация на шест депа, разположени на територията на общините Берковица, Севлиево и Дряново, довършване на вече стартиралите проекти за рекултивация на осем стари сметища в Севлиево, Лом, Русе и Созопол и приключване на проект закриване и рекултивация на осем стари сметища. В област Кърджали, осигуряване на средства за финансиране на проекти за рекултивация на 41 общински депа, които са подадени до момента в Предприятието зо управление на дейностите по опазване на околната среда. Депото в община Ловеч с площ 35 декара също е включено в списъка на депата, за които са необходими средства за закриване.
 
Общо необходимите целеви средства за почистване и рекултивация на места, замърсени с отпадъци за 2014 г., възлиза на около 88 млн. лв. Пестицидите с изтекъл срок на годност представляват проблем за страната от 1990 г. след ликвидиране на бившите ТКЗС-та и  аграрно – промишлени комплекси. В тази връзка Ви информирам, че към момента тяхното количество е 14 471 т., които се съхраняват в 357 склада, както и в 1965 херметично затворени стоманенобетонни контейнери, т.нар. ББ кубове.
 
В община Ловеч количеството на тези отпадъци е 72 800 кг. твърди, 11 700 л. течни и 3500 кг. смесени с инертни материали, съхранявани в 19 броя складове. В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г., последните години МОСВ активно търси източници за финансиране и обезвреждането на залежалите пестициди, които се съхраняват в изоставени или необезопасени места, представляващи риск за околната среда. В тази връзка министерството кандидатства пред Швейцарската Конфедерация за финансова подкрепа за предприемане на действия за решаване на проблема, като разработи и защити проект, който беше одобрен за изпълнение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът е на стойност 38 млн. лв. В рамките на проекта ще бъдат унищожени над 6000 т. залежалите пестициди, съхранявани в държавни и общински складове, както и затворени ББ кубове. Проектът има за цел да подпомогне общинските администрации, тъй като финансовите им възможности са ограничени и не разполагат с административен капацитет и специализирани познания. Към настоящия момент се извършва предпроектно проучване, което включва инвентаризация на съхраняваните на територията на страната пестициди и замърсяването, причинено от тях.
 
С писмо 04002541 от 17.10.2013 г. до министъра на финансите бяха поискани допълнителни средства в размер на 167 млн. лв., част от които 141 млн. лв. са за разходите, които посочих по- горе, извън утвърдения разходен таван на МОСВ за 2014 г.