Въпрос от народния представител Манол Трифонов Генов oт Парламентарната група „БСП лява България“ относно Проект за интегриран воден цикъл на град Асеновград

12 юни 2015 | 15:27
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ,
 
Както и Вие отбелязахте в своето изложение, през програмен период 2007 - 2013 година, след одобрение от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ проектът за реализиране на интегрирания воден цикъл на Асеновград, който включва рехабилитация на ВиК мрежата, както и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води за обслужване на 65 500 екв. жители, беше представен за одобрение от Европейската комисия в края на 2012 г.
 
Европейската комисия по време на оценката е изпращала искания за разяснения по въпроси, свързани с ДДС, държавни помощи и др. След предоставяне на информация и преработване на проекта в съответствие с изискванията на ЕК, проектът в неговия обхват и съдържание е съгласуван от „Джаспърс“, което е инструмент на ЕК.
 
Въпреки първоначалните намерения за изпълнение на проекта в рамките на първия програмен период, забавянето на началото му се дължи на липсата на готовност за стартирането на големия обект строителни дейности, липсата на действия от страна на МОСВ от края на 2013 и началото на 2014 година, спрените средства по ОПОС в периода ноември 2013 – 2014, което доведе до невъзможност за сключване на нови договори за безвъзмездна финансова помощ, както и наближаващите крайни срокове за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г“.
 
Знаете, че преговорите с ЕК за новата оперативна програма приключиха. В новата оперативна програма ще бъдат следвани принципите на ВиК реформата – регионализация, консолидация и изпълнението на проекти на базата на регионални прединвестиционни проучвания.
 
С цел осигуряване на възможност за стартиране на строителни дейности по готови проекти, непосредствено след одобрението на новата оперативна програма, МОСВ положи много усилия и успя да договори с ЕК реализирането на т.нар. ранни проекти, съставляващи общо около 500 млн. от ресурса 2,339  млрд. налични за водния сектор през новия програмен период. Спазвайки принципите, а именно инвестициите да се осъществяват в агломерации над 10 000 екв. жители, които попадат в рамките на консолидирани райони, обслужвани от един ВиК оператор. Бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ за ранните проекти ще бъдат общините, и сред тези ранни проекти са четирите големи за Пловдив, Добрич, Плевен и Асеновград, т.е Асеновград е един от тях.
 
Общата стойност на проекта при първоначалното подаване в ЕК е 109 млн. лева, след изключване на ДДС като допустим разход и провеждане на тръжните процедури, общата реална стойност на проекта е 81 млн. лева, което го прави проект, който подлежи на одобрение от Управляващия орган на оперативната програма на национално ниво. 
Проектното предложение на община Асеновград ще бъде изпълнявано през програмния период, като нашата амбиция е сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да се осъществи до края  на 2015 г.