Въпрос от народния представител Методи Теохаров Костадинов от ПГ на "Коалиция за България" относно съхраняване и опазване на кестеновия пояс в Природен парк "Беласица"

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  КОСТАДИНОВ,
 
Природен парк „Беласица“ е обявен за защитена територия със заповед РД-925/28.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите и паркът е обявен с цел опазване на вековни гори от обикновен бук и обикновен кестен, както и опазването на защитени ендемични растителни и животински видове. В парка попада и резерват „Конгура“, който е обявен през 1988 г. за такъв специално с цел опазване на гори от бук и кестен, в който е забранена човешка намеса. Естествените кестенови гори в парка са на възраст над 200 години, като отделни дървета са на над 500 години. Питомният кестен е и основен вид за залесяване в природния парк, като създадените с негово участие култури са с площ 1.7 % от горските територии. Планът за управление на парка е основен документ, с който се регламентират режимите и дейностите във всички природни паркове и в тази връзка със средства от Оперативна програма „Околна среда“ е финансиран проект за разработване на план за управление на природен парк „Беласица“ на стойност 1 161 974 лева, като бенефициент по проекта е дирекцията на парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите. В плана за управление са предвидени няколко проекта, насочени към опазването и възстановяването на кестеновите гори, основната част от въпроса, а те са следните. Първата възможност извеждане на отгледни сечи в кестеновите младиняци, формирани след извеждане на възобновителни сечи. Вторият възможен проект е картиране и отбелязване на кестеновите дървета с добри качества на плодовете и създаване на информационна база данни за целите на възобновяването. Третият най-съществен - извеждане на възобновителни сечи в горната граница на разпространение на обикновения кестен, т. е. в диапазона на 800 и 1000 метра надморска височина и подпомагане на възобновяването чрез изкуствено внасяне на кестенови семена, събирани от естествените популации. Четвъртият възможен проект е проучване на възможностите за трансформация на изкуствените иглолистни култури, най-голямата опасност, която Вие представихте,  в кестенови насаждения. 
 
По първия въпрос, МОСВ счита, че изпълнението на дейностите предвидени в плана за управление ще доведе до подобряване на здравословното състояние и увеличаване на площта на кестеновите гори в природен парк „Беласица“, включително за сметка на изкуствените борови насаждения, а относно втория въпрос, доколкото финансирането и процедурата по одобрение на плана се извършва от МОСВ, той би могъл да се разглежда като съвместен между дирекцията на парка и министерството. 
 
Средствата необходими за реализирането на проектите, включени в плана за управление могат да бъдат осигурени, както от Оперативна програма „Околна среда“, така и от други програми. В тази връзка ние ги разглеждаме като приоритетни проекти за финансиране с бенефициент Дирекция „Природен парк Беласица“.
 
Тъй като задачите по опазването и управлението на националните и природни паркове е разпределено съответно между МОСВ и агенцията по горите, министерството не планира реализацията на самостоятелни проекти в природния парк „Беласица“.