Въпрос от народния представител Методи Теохаров Костадинов от ПГ на "Коалиция за България" относно незаконно сметище в с. Чепинци, общ. Нови Искър, София град

11 юли 2014 | 15:28
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  КОСТАДИНОВ,
 
На 7 юли тази година е направен оглед на територията на село Чепинци от експерти на РИОСВ-София, съвместно с представители на район Нови Искър и кметство Чепинци. При проверката не е установено наличие на изхвърлени строителни и битови отпадъци в направените изкопи и ями в землището на село Чепинци. По дадена информация от представителя на кметството на селото незаконното сметище, за което е подаден сигнала от строителни материали, се намира след моста на река Искър в посока кариера "Пет могили".
 
В същия ден, на 7 юли т. г. съвместно с представители на район Кремиковци и Столичен инспекторат е извършена проверка на терен, разположен преди моста на река Искър, вдясно от пътя за кариера "Пет могили". При извършената проверка е констатирано следното:
  • Провереният терен граничи с пътя за кариера "Пет могили" и бивше военно поделение; 
  • Към терена съществува един подход, който започва от пътя за кариера "Пет могили" и представлява стар асфалтов път;
  • На около триста метра по протежение на горецитирания стар асфалтов път, от двете страни на същия са констатирани купчини от строителни материали и земни маси;
  • Констатираните строителни отпадъци са тухли, бетонови късове, керамика, керемиди, стъклена вата и найлонови чували  в общо количество около 150 – 200 куб. метра;
  • В проверения терен също са констатирани остатъци от разрушени постройки и отпадъците са формирани в пет купа от строителни отпадъци; 
  • Собствеността на проверения терен не е установена;
  • По данни на представителя на район Кремиковци в деловодството на района не са постъпвали жалби и сигнали за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в посочения терен;
  • Също в проверения терен не е констатирано наличие на изкопи и ями,  както е представено в сигнала. 
Във връзка с констатираното и на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда са дадени следните предписания на кмета на район Кремиковци - господин Ивайло Панев, със срок за изпълнение 21 юли тази година:
 
1. Да се представи в РИОСВ–София информация за собствеността на имотите в проверения терен;
 
2. След установяване на собствеността на имотите в проверения терен, ако същите или част от тях са общинска собственост, да се предприемат мерки и действия за почистването им от констатираните строителни отпадъци, за което писмено да се уведоми  РИОСВ- София;
 
3. След установяване на собствеността на имотите в проверения терен и при наличие на имоти частна собственост, на които са констатирани строителни отпадъци, да се предприемат мерки от Районна администрация Кремиковци за почистването им във връзка с изискванията на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община, за което отново трябва да се уведоми писмено РИОСВ-София.