Въпрос от народния представител Николай Александров от ПГ на партия Атака относно замърсяване на територията на община Търговище от комбината „Тракия Глас“ - България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ,
 
На територията на „Тракия Глас България” ЕАД, източници на емисии, които могат да окажат влияние върху качеството на атмосферния въздух в гр. Търговище, са изпускащо устройство на ванна пещ за производство на плоско стъкло и изпускащо устройство на 2 броя ванни пещи за производство на домакинско стъкло. За пречистване на формираните отпадъчни газове, към двете изпускащи устройства са изградени и функционират пречиствателни съоръжения, включващи електрофилтър за намаляване емисиите на прах и съоръжение за редуциране емисиите на азотни оксиди, селективна каталитична редукция.
 
Изпускащите устройства на ванните пещи, инсталирани в заводите за производство на плоско и домакинско стъкло разполагат със система за непрекъснато измерване на емисиите на прах, азотен диоксид и серен диоксид. 
Ежемесечно, дружеството представя в Регионалната инспекция по околна среда и водите(РИОСВ)  – Шумен доклади за проведените собствени непрекъснати измервания, изготвени в съответствие с изискванията на законодателството по опазване на околната среда. Ежемесечно, на база на представените от дружеството доклади, от експерти на РИОСВ – Шумен се извършва анализ на данните и се изготвят протоколи за всяка от инсталациите.
 
Дружеството представя в РИОСВ – Шумен и годишен доклад с резултати от проведените собствени непрекъснати измервания. 
 
Въз основа на представените за 2013 г. и за 2014 г. (годишен и месечни) доклади в РИОСВ – Шумен е констатирано, че не са превишени съответните норми за допустими емисии на вредни вещества.
 
На територията на заводите на „Тракия Глас България” ЕАД се експлоатира и друго технологично оборудване, с източници на емисии, с изградени пречиствателни съоръжения - ръкавни филтри и скрубери  (за пречистване на прахообразни вещества). В съответствие с условията от издаденото комплексно разрешително, дружеството провежда периодичен мониторинг на тези пречиствателни съоръжения, като резултатите от мониторинга не показват превишение на нормите за допустими емисии. 
 
При извършените, от РИОСВ – Шумен, проверки „на място“ по изпълнение на условията от Комплексното разрешително не са установени нарушения във връзка с експлоатацията на пречиствателното оборудване и регламентираните норми за допустими емисии. Не е установено и визуално замърсяване и разпространение на специфична миризма в района на производствената площадка.