Въпрос от народния представител Петър Георгиев Кадиев от Парламентарната група на ПП„АБВ“ относно замърсяване на въздуха и водите на река Въча в село Грохотно, Смолянско

03 юли 2015 | 14:16
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАДИЕВ,
 
За дейността на такъв тип обекти – кравеферма, водещи законови правомощия имат община Девин и Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. 
 
Община Девин отговаря за прилагането на Закона за устройство на територията, в частта за разрешаване и разработване на Подробен устройствен план, одобряване на плана, издаване на разрешение за строеж и др., и съответно за спазване на чл. 20, алинея 3 от общинската Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, касаещ начините за съхранение на оборска тор.
 
Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян отговаря за прилагането на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 44 от 2006 година за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Кравефермата е регистрирана в дирекцията през март 2014 година като животновъден обект. Съгласно информацията, която ни е предоставена от Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян, са дадени предписания на собственика на кравефермата в срок до 22 юли да изгради торохранилище, отговарящо на изискванията на наредбата.
 
В съответствие с компетенциите на МОСВ, бих искала да Ви информирам следното:
 
В Регионалната инспекция по околната среда и водите - Смолян не е постъпвало уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на посочения от Вас обект. В тази връзка, не е проведена процедура по реда на Глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, или съответно съгласно Закона за биологичното разнообразие - за оценка на въздействието върху защитени зони. 
 
На 17 юни 2015 г., от експерти на РИОСВ в Смолян е извършена проверка на обекта в село Грохотно, област Смолян, вкл. и на водния обект – река Въча. Обектът е собственост на физическо лице и се намира в горния край на селото в близост до дере, ляв приток на река Въча, на около 90 метра от най – близката жилищна сграда и е с капацитет 55 броя преживни животни. В момента на проверката се отглеждат 30 броя животни. Установено е, че се извършват строителни дейности за изграждане на водонепропускливо торохранилище. Оборската тор се съхранява в лагуна, с изградена дига откъм дерето, с цел недопускане на замърсяването му. Към обекта няма обслужващи и санитарни помещения. 
 
При проверката не са констатирани нерегламентирани зауствания на битово-фекални отпадъчни води и инфилтрат от торова течност, както в р. Въча, така и във вливащото се в нея дере. 
 
За допуснатото нарушение на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда - неуведомяване на компетентния орган (РИОСВ–Смолян) – инспекцията е стартирала административно-наказателно производство срещу собственика на животновъдния обект. Съставен е акт на 29 юни 2015 г. 
 
В заключение, Ви уверявам, че РИОСВ-Смолян ще продължи да осъществява контрол на обектите, попадащи в териториалния обхват на инспекцията с цел недопускане на нерегламентирани зауствания във водни обекти.