Въпрос от народния представител Славчо Пенчев Бинев от Парламентарната група на "Патриотичен фронт" относно справяне с бедствията и последствията от тях

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БИНЕВ,


Споделям вашето становище,че голяма част от проблемите са натрупани с години, споделям също така вашето виждане, че усилията и разходите за превенция са много по-важни,от колкото в последствие справяне с щетите.

Изчисленията показват, че всяко евро едно похарчено за превенция спестява осем евро, в последствие за справяне с щетите.

Мерките, които бяха предприети за справянето с това предизвикателство от страна на правителството още през декември месец бяха насочени към постигане на много по-добра координация и целенасочено прилагане действия и законодателни промени.

Целта на закона за водите и на Министерството на околната среда и водите е да се осигури интегрирано управление на водите в интерес на обществото и опазване живота и здравето на населението.

В тази връзка и в изпълнение на изискванията на Директивата за оценката и управлението на риска от наводнения, Министерството на околната среда и водите и басейновите дирекции разработват Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Тези планове имат за цел да въведат подход на дългосрочно планиране за намаляване на риска от наводнения. Вече са идентифицирани рисковите зони и на базата на картирането им се изготвят конкретни мерки за управление на риска от наводнения.

В новата Оперативна програма „Околна среда“ сме заложили  160 млн.лв. за дейности свързани с превенция и управление на риска от наводнения и за справяне със свлачища.

С цел подпомогне изпълнението на изискванията и ангажиментите на България за подобряване управлението на риска от наводнения и за постигане на устойчиво използване на водите, МОСВ планира проектиране и изграждане на Национална система за управление на водите в реално време. Финансирането и реализирането на проекта е предвидено да се осъществи в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”.

Проблемите, свързани с контрола на техническото състояние на хидротехническите съоръжения на територията на страната, се дължат не само на липса на достатъчно финансови ресурси, но и на празноти в нормативната уредба.

 Поради тези празноти в нормативната уредба, на 1-ви декември Министерският съвет прие решение, с което се сформираха две работни групи:

• Междуведомствена работна група от представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, Министерството на енергетиката и Министерството на вътрешните работи, със задача разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите;

•  Междуведомствена работна група, със задача контролиране и наблюдение напредъка по решаването на проблема с язовирите в предаварийно състояние, както и установяване собствеността на язовирите с неизяснена собственост, до приемането на Закона за водите.

Първата работна група вече разработи Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, който е виден на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и вече е внесен в Министерския съвет. Законопроектът регламентира редът за поддръжка и експлоатация на язовирите, в т.ч. ясно разписани задължения и отговорности на собствениците и операторите. Определя се единен национален орган за контрол на техническото състояние на язовирите – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, неговите правомощия, редът за налагане на принудителни административни мерки и редът за реализиране на административно-наказателна отговорност.

Резултатите от работата на втората работна група са следните:

•  Проверките от страна на басейновите дирекции, НЕК – „Язовири и каскади“, Напоителни системи, МВР и съответните общини с координацията на областните управители допринесоха за изясняване собствеността на 253 язовира от общо 268-те с неопределена собственост. Останалите се контролират от областните управители.
•    Язовирите в предаварийно състояние са под непрекъснат контрол от страна на Напоителни системи, които вече са започнали дейности по временното им извеждане от експлоатация в координация с общините.

В Министерството на околната среда и водите работи в 24-часов режим Оперативно звено, което следи за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната, предупреждава и представя актуална информация на Министерството на вътрешните работи, Национален оперативен център, областните управители и експлоатационните дружества.

По отношение на предприети действия за получаване на финансова помощ от Европейската комисия и в съответствие с регламент № 661/2014 на Европейския парламент за предоставяне на финансова помощ от Фонд „Солидарност“, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е национален координиращ орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите финансирани от фонд „Солидарност“.