Въпрос от народния представител Слави Пенчев Бинев от Парламентарната група на "Патриотичен фронт" относно санкциите от ЕК, заради регионалните депа

12 юни 2015 | 15:06
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БИНЕВ,
 
Проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза“ се изпълнява от община Ямбол в качеството си на водеща община, в партньорство с общините Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа. Той се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и включва следните дейности: подготовка и изграждане на първа клетка от регионално депо с капацитет 288 419 тона отпадъци, реконструкция на довеждащ път, закриване и техническа рекултивация на депата с преустановена експлоатация в общините Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа, доставка на оборудване за експлоатация на регионалното депо и доставка на транспортни средства за разделно събиране. 
 
Цитираното от Вас решение по ОВОС е постановено от директора на РИОСВ – Стара Загора след проведена процедура по ОВОС и с него е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение за реализиране на клетки 1 и 2 за депониране на неопасни отпадъци в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, община Тунджа. 
 
Решението по ОВОС от 2002 г. е презаверено през 2005 г. също от директора на РИОСВ–Стара Загора по реда на действащата тогава нормативна уредба, като след това са предприети действия по осъществяване на инвестиционното намерение чрез последващи процедури по одобряване с цел обслужване на посочените общини от региона.
 
Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2003-2007 г., приета с Решение на Министерския съвет, е въведен регионален принцип за управление на отпадъците в Република България.
 
На основание на горното за депото е издадено и е влязло в сила комплексно разрешително от 2008 г., по предвидения нормативен ред. От директора на РИОСВ - Стара Загора е постановено и Решение от 2008 г. за необходимостта от извършване на екологична оценка, с характер „да не се извършва екологична оценка“ за „Подробен устройствен план за „Депо за твърди битови отпадъци на общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Сливен, Нова Загора“ 
 
За инвестиционното предложение за изграждане на линейна инфраструктура е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и е постановено Решение на министъра на околната среда и водите от 2012 г., с характер да не се извършва ОВОС. 
 
През 2011 и 2012 г. във връзка с това, което вие цитирахте като факти, са стартирани обжалвания, поредица от обжалвания и са заведени няколко дела срещу административните актове, касаещи проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол”. Те са свързани с повдигнатите от Вас въпроси.
 
Резултатът от всички тези производства и всички решения на компетентните съдебни органи потвърждават издадените административни актове и дават възможност на община Ямбол в партньорство с общините Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа да продължат дейностите по реализацията на проекта.
 
Цитираните от Вас обекти – изба, гъбарник, жилищна сграда и др., са строени и узаконявани от община Тунджа въпреки съществуването и експлоатацията на старото общинско депо, което граничи с предвиденото ново регионално депо и в нарушение с действащите към онзи момент изисквания за отстоянията. Освен това е важно да се отбележи, че старото депо е в експлоатация от 1968 година и не отговаря на екологичните изисквания.
 
По отношение третирането на инфилтрата в проекта е заложено изграждане на ретензионен басейн. В района на депото се намира тракийски могилен некропол от 10 надгробни могили. Съгласно техническия проект елементите на техническата инфраструктура не засягат надгробните могили или охранната им зона.
 
Съгласно проекта и масовия баланс на отпадъците, предвиденият капацитет на клетка 1, която ще се изгради в резултат на проекта, ще се запълни за 5 години, а не за 2 години и съответно общия капацитет на депото, включващ четирите клетки, ще бъде със срок на експлоатация 30,5 г.