Въпрос от народния представител Станислав Тодоров Станилов от Парламентарната група на партия "Атака" относно замърсяването на р. Луда Яна, област Пазарджик

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНИЛОВ,


В отговор на Вашите въпроси относно замърсяването на река Луда Яна и в съответствие с компетенциите на МОСВ, бих искала да Ви информирам следното:


На 08.11.2014 г., от тел.112, в Регионалната инспекция по околната среда и водите –Пазарджик е получен сигнал за изпускане на кисели дренажни води в р. Луда Яна от водоем за „богати разтвори” при с. Цар Асен.
Незабавно е извършена проверка на място и е констатирано,  че от водоем за „богати разтвори”, разположен под отвалите на рудник „Цар Асен”, вследствие на повишено ниво, преливат дренажни води към     р. Луда Яна.


Незабавно е изискано от дружеството стопанисващо отвалите и водоема  за „богати разтвори” „Еко медет” ЕООД, гр. Панагюрище да предприеме мерки и действия за прекратяване изтичането на дренажни води.


С цел неутрализация на киселите води е доставена хидратна вар за корекция на рН. С цел увеличаване обема за ретензия на дренажните води, по разпореждане на РИОСВ – Пазарджик, е изграден  предпазен борд от чували с пясък за повишаване  височината  на преливната стена. С челен товарач допълнително е задигната предпазната дига на водоема.


Своевременно е уведомен Областния управител на Пазарджик и управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Пазарджик. Превантивно са изключени помпените станции за питейно водоснабдяване на селата Цар Асен и Росен, разположени на 4 –ти километър по течението на реката, след обекта.  


Към 21 часа на 08.11.2014 г. са доставени две бензинови вакуум помпи и  е започнало изпомпването на дренажните води от водоема  за „богати разтвори” в открития котлован на рудник „Цар Асен”. В следващите дни е доставена допълнителна високонапорна помпа, като е монтиран и допълнителен тръбопровод за отвеждане на дренажните води. На 16.11.2014 г. окончателно е преустановено изтичането на кисели води от  водоема за „богати разтвори ”.
За допуснатото замърсяване на р. Луда Яна, на оператора „Еко Медет” ЕООД, гр. Пазарджик, е съставен акт за нарушение на Закона за водите в размер на 5 000 лв.      

От директора на Басейнова дирекция–Пловдив незабавно е заявено извършване на пробонабиране от Регионалната лаборатория в гр. Пазарджик на питейните води от Кладенец за питейно водоснабдяване и Помпена станция – село Росен. Анализът на резултатите от изпитването на питейните води е показал превишаване на нормата за показател „манган“.
Поради заплаха от възникване на екологични щети за р. Луда Яна, които биха довели до рязко влошаване на качеството на водите, на 21.11.2014 г. директорът на Басейнова дирекция - Пловдив издава Заповед за прилагане на превантивни мерки от страна на дружеството.

Със Заповедта е наредено на „Еко Медет“ ЕООД да предприеме конкретни мерки и действия, които да се изпълнят в указаните срокове; разходите да са за сметка на дружеството; отговорното лице за изпълнение на всички мерки е законният представител на „Еко Медет“ ЕООД.

От РИОСВ–Пазарджик и Басейнова дирекция–Пловдив е извършен последващ контрол по изпълнение на предписаните на „Еко Медет“ ЕООД превантивни мерки.

С писмо от 18.12.2014 г. дружеството е представило в РИОСВ – Пазарджик сключен договор  с „Панагюрска медна компания” ООД за изпомпване водите от водоем „богати разтвори“, след което при извършваното ежедневно наблюдение и контрол на нивото на водоема за „богати разтвори“ от РИОСВ- Пазарджик, не са констатирани високи нива на водоема.

Извършва се последващ контрол от Басейнова дирекция – Пловдив и РИОСВ – Пазарджик като за периода декември – февруари  в Басейнова дирекция – Пловдив не са постъпвали сигнали за замърсяване на водите на р. Луда Яна.