Въпрос от народния представител Станислав Toдоров Станилов oт Парламентарната група на партия "Атака" относно екологична оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград

27 февруари 2015 | 13:23


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН СТАНИЛОВ,На 18.11.2008 г. в РИОСВ-Пазарджик е подадено  уведомление за инвестиционно предложение за добив на волфрам от находище „Грънчарица център", землище с. Кръстава, общ. Велинград, с възложител „РЕСУРС-1” АД. Предвиден е подземен добив на волфрамова руда, изграждане на флотационна обогатителна фабрика за преработване на рудата (с два технологични модула - за пиритен и волфрамов концентрат), хвостохранилище и други, свързани с дейността спомагателни наземни съоръжения.


С писмо на РИОСВ-Пазарджик възложителят е информиран, че инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.


В резултат на регламентираните процедурни действия е издадено Решение от 11.01.2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да се извърши оценка на въздействието върху околната среда” за инвестиционното предложение.


След внесено писмено искане на 11.12.2013 г. от възложителя, предвид настъпили промени в инвестиционното предложение е издадено Решение от 21.12.2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС.


Във връзка с извършена актуализация на проекта за добив и преработка, на 11.12.2013 г. възложителят подава и ново уведомление в РИОСВ-Пазарджик за инвестиционното предложение. В него се заявява, че отпада изграждането на обогатителна фабрика за преработване на рудата и свързаните с флотационната преработка хвостохранилище и депо за пиритен отпадък, както и всички други спомагателни наземни съоръжения, свързани с обогатителната фабрика. С новото предложение значително са намалени площите, които биха били нарушени при изграждане на отпадналите надземни обекти. Предвидено е първичното натрошаване на добитата руда да става още в подземния рудник, след което да се товари и извозва с автотранспорт.


По процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС директорът на РИОСВ-Пазарджик се произнася с Решение от 07.05.2014 г. „да се извърши ОВОС”. В хода на процедурата РИОСВ-Пазарджик изпраща изготвения Доклад за ОВОС, заедно с приложенията към него на  съответните компетентни ведомства, с искане за оценка на качеството му. Това са – Басейнова дирекция Източно-беломорски район и Басейнова дирекция Западно-беломорски район, Областна дирекция „Земеделие”, Регионална дирекция на горите - Пазарджик, Министерство на икономиката и енергетиката и Регионална здравна инспекция – Пазарджик. От всички посочени ведомства са получени положителни становища, както и от функционалните отдели на РИОСВ-Пазарджик.

С писмо от 23.09.2014 г. РИОСВ-Пазарджик дава положителна оценка на доклада за ОВОС и указания за организиране на обществено обсъждане. Същото е проведено на 27 ноември в с. Кръстава, община Велинград и на 28 ноември 2014 г. в гр. Велинград, като от присъстващите са изразени както положителни мнения за осъществяването на намерението, така и против неговата реализация.


На основание постъпило становище от Сдружение за дива природа „Балкани” по време на общественото обсъждане на Доклада по ОВОС, директорът на РИОСВ-Пазарджик е изискал от възложителя да представи Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони „Родопи Запад“ и „Запад Родопи“, в срок до 29.02.2016 г.


В последствие Доклада подлежи на оценка на качеството в рамките на 30-дневен срок;оповестяване за обществен достъп от страна на РИОСВ-Пазарджик в рамките на 30 дни и провеждане на нови обществени обсъждания в рамките на 2 месеца.


Когато се стигне до вземане на решение по ОВОС(не по-рано от 45 дни след датата на общественото обсъждане), директорът на РИОСВ-Пазарджик, като компетентен орган трябва да вземе решение въз основа не само на документацията по ОВОС и оценката за степента на въздействие (ОСВ), но и съобразявайки всички представени становища и  възражения, които са постъпили в хода на процедурата по ОВОС, в т.ч. резултатите от обществения достъп до документацията и обществените обсъждания.