Въпрос от народния представител Велизар Пенков Енчев, нечленуващ в парламентарна група относно предстояща въглищна газификация и фракинг в района на Генерал Тошево

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕНЧЕВ, 
 

Във връзка с конкретно поставения въпрос от Вас за гаранции от страна на Министерството на околната среда и водите, Ви информирам, че въпросът ви е свързан с решението, както и вие упоменахте, издадено през 2014 година от директора на РИОСВ-Варна, с което е постановено да се извърши ОВОС и Оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение, касаещо разработване и усвояване на находище „Спасово”, част от блок  „Добрич”, включващо четири участъка:  „Рогозина”, „Чернооково”, „Калина” и „Рогозина изток” за добив на природен газ на територията на област Добрич.
Това е решение на регионалната инспекция, която, както казах, предполага, че е необходимо да се върви по процедурата. Инвестиционното предложение, което е внесено подлежи на детайлна оценка. Предстои изготвянето на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, в това число и Доклад за оценка степента на въздействие върху защитените зони. С докладите ще се извърши оценка от независими експерти на възможното въздействие на инвестиционното предложение (ИП) върху всички компоненти и фактори на околната среда, местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони, в т.ч. и оценка на риска за човешкото здраве. След одобряване от компетентния орган на Доклада за ОВОС и ОСВ, ще бъде осигурен обществен достъп до тази документация.
 
Възложителят ще следва да организира обществено обсъждане на доклада по ОВОС в засегнатите общини и кметства, което ще осигури на всички заинтересовани лица най-малко 30 дневен достъп до документацията. По постъпилите възражения, мнения и бележки от проведеното обществено обсъждане възложителят ще следва да изготви становище, което да предостави на компетентния орган и засегнатата общественост. 
 
В случай, че в резултат на общественото обсъждане е предложена друга алтернатива за осъществяване на ИП, възложителят ще следва да възложи допълване на ДОВОС и ДОСВ и отново да организира обществено обсъждане на документацията, като преди това отново да осигури 30 дневен обществен достъп до нея. 
 
Когато се стигне до произнасяне с решение, директорът на РИОСВ, като компетентен орган, трябва да вземе решение въз основа не само на документацията по ОВОС, но и съобразявайки всички представени становища, възражения, бележки и други, които са постъпили в хода на процедурата по ОВОС, в т.ч. резултатите от обществения достъп до документацията и обществените обсъждания.
 
Законодателството по околна среда чрез процедурата по ОВОС гарантира не само обстойна оценка на въздействието на инвестиционното предложение  върху компонентите на околната среда и човешкото здраве, но и участие на обществеността на всеки етап от процедурата и при вземането на решението.