Въпрос от народния представител Янаки Боянов Стоилов от ПГ „БСП лява България“ относно изграждане на клетка в депото за битови отпадъци в Пазарджик


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН СТОИЛОВ,
През юни 2008 г. в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пазарджик е внесено уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на регионално депо за отпадъци, площадка  № 16, с. Алеко Константиново ”.
През 2012 г. е издадено положително Решение по оценка на въздействието върху околната среда.
 Искам да ви уведомя, че от стартирането на проекта за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците, министерството на околната среда и водите оказва непрекъснато съдействие на общините включително и на община Пазарджик, която е водеща община за изграждането и осъществяване на това инвестиционно намерение.
Проектът за регионална система за управление на отпадъците за регион Пазарджик, включващ общини Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Ракитово, Батак и Велинград беше предвиден за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Предвид голямото закъснение при подготовка на необходимите документи за кандидатстване по Оперативната програма, проектът бе изключен от програмата поради невъзможност да бъдат изпълнени дейностите в рамките на  сроковете за допустимост. С цел за реализация на проекта и разрешаване на този проблем, оказване пълно съдействие на държавата на 27.02.2013 г. Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) взе решение с национални средства да бъдат финансирани една клетка, кантар и необходимата обслужваща инфраструктура на няколко регионални депа, в т.ч и за регион Пазарджик.
Закъснението при подготовка на проектната документация се дължи от една страна на забавяне на община Пазарджик и избраните от нея консултанти при разработване на документацията и от друга страна, несъгласието на жителите на с. Капитан Димитриево и община Пещера, Тези площадки в „Капитан Димитриево № 4“ и площадка „Капитан Димитриево – югоизток“ са оценени съответно на първо и второ място в Доклада за резултатите от предварителната селекция на потенциални площадки, подходящи за депо не са били подкрепени от местната общественост. Това забавяне генерирано във времето доведе до повече от  пет години недостигане до финалния етап и достигане до изграждане на площадка за регионалното депо. 
Към настоящия момент е издадено разрешение за строеж на 25.07.2014 г. за изграждане на „Регионално депо за неопасни отпадъци – първа клетка и съпътстваща инфраструктура“. Община Пазарджик е депозирала в ПУДООС заявление за финансиране и работен проект с наименование ,,Работен проект за регионално депо за неопасни битови отпадъци – регион Пазарджик, на площадка в землището на с. Алеко Константиново”, който е  съгласуван и одобрен по реда на Закона за устройство на територията.