Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

08 март 2017 | 16:48
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Повишения са отчетени само във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн), Камчия (Черноморски басейн), Арда (Източнобеломорски басейн) и Места (Западнобеломорски басейн), следствие на валежи от дъжд и работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на почти всички наблюдавани реки в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 19 см до + 29 см Черноморски басейн: изменения от - 3 см до + 44 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 34 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 14 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН: Дунавски басейн: речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения ще има само в реките западно от р. Искър – Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица и Огоста. На 9 март водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 10 март вследствие на валежи от дъжд водните нива в целия басейн ще се повишават, по значителни повишения са възможни във водосборите на реките западно от р. Янтра и в река Янтра. На 11 март нивата в средните и долни течения на реките от басейна ще се повишават, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 март ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. На 8 март в резултат на валежи ще има незначително краткотрайно покачване на нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Лесновска, Блато, Батулийска, Искрецка и Малък Искър. На 8 , 9 и 10 март ще се покачи нивото на основната река в средното и долното й течение. На 10 март ще има краткотрайно покачване на нивата на всички реки във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 9, 10 и 11 март водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. През следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществена промяна. На 9 и 10 март са възможни краткотрайни повишения в горните части на основната река и водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12 март водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и на 9 март нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 10-12 март вследствие на валежи се очаква повишение на речните нива в целия водосбор, през първия ден главно в горните части на водосбора, а от 11 март, вследствие оттичане, и в долните части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и на 9 март речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 10 март в резултат на валежи от дъжд са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в целия басейн. Речните нива на 11 март ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: вследствие на валежи от дъжд днес ще има повишения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и родопските ѝ притоци, както и в целия водосбор на р. Арда. На 9 март водните нива временно ще се понижават или ще останат без изменения. На 10 март в следствие на очаквани валежи водните нива ще се повишават във всички реки от басейна, по-значителни се очакват в долното течение на р. Марица и в целия водосбор на р. Тунджа. На 11 март повишения ще има в долното течения на реките Марица и Тунджа в следствие на оттичане и валежи от дъжд.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира, че във водосборите на реките Марица и Тунджа водните нива ще са под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че според последните симулации водното количество на Черна река при Смолян не се очаква да премине над прага за предупреждение през следващите дни. Според последните симулации водното количество на р. Елховска при Рудозем не се очаква да премине над прага за предупреждение през следващите дни. Според последните симулации водното количество на р. Върбица при Златоград не се очаква да премине над прага за предупреждение през следващите дни.
Западнобеломорски басейн: в резултат на валежи от дъжд дне водните нива в целия басейн ще се повишават незначително. От 9 март ще започнат временно да се понижават, като повишения са възможни в долните течение на основните реки, следствие оттичане. От обедните часове на 10 март и на 11 март нивата в басейна ще започнат отново да се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ За 9 март 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 8 март е 3 765,0 млн. м3 и представлява 58,0% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 74,2% от общия им обем
  • напояване – 48,9% от общия им обем
  • енергетика – 60,3% от общия им обем