Категории
Министерство

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО / ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО / ПОКАНИ И ДОКУМЕНТИ

Указания за промяна на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми BG02 и BG03

Приложение 2 - Бюджетна модификация

6.10.2015


Покана за набиране на проектни предложения BG03.02 "Картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги"

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 24.02.2015 г.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА АДРЕС - http://bg03.moew.government.bg/node/108

23.12.2014


 

Формуляр за задаване на въпроси

25.06.2014, последна редакция на 28.07.2014 г.


Покани за набиране на проектни предложения по програми BG02 и BG03

Срокът за подаване на проектните предложения приключи на 20.10.2014 г., 17.00 ч. Към 24.10.2014 г. са постъпили общо 34 проектни предложения.

Българските телефони за контакти, изписани в поканите, както и мобилен тел. 0888 551 056 са достъпни на 18. и 19.10. от 10.00-18.00 ч.

Внимание! Корекции №2/30.09.2014 г., отнасящи се за шестте открити покани:

Обобщение на корекциите

Версии в режим track changes на изменените приложения (на български и английски език) и договора за партньорство

Внимание! Корекции №1/02.09.2014 г., отнасящи се за шестте открити покани:

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води

Коригиран Текст на поканите:

  • на английски език: BG02.01, BG02.02, BG02.03
  • на български език: Текстът на поканите не е актуализиран спрямо последните промени и няма да бъде публикуван. Моля ползвайте единствено актуалния към момента английски текст.

BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Коригиран текст на поканите:

  • на английски език: BG03.SGS, Annex A to BG03.SGS, BG03.01, Annex A to BG03.01, BG03.03,
  • на български език: Текстът на поканите не е актуализиран спрямо последните промени и няма да бъде публикуван. Моля ползвайте единствено актуалния към момента английски текст.

По двете програми:

Формуляр за кандидатстване на английски език .

Приложения към формуляра за кандидатсване (двуезични): изтегли тук

21.07.2014 г., последна редакция 16.10.2014 г.


Разяснения към покани BG02.01, BG02.02, BG02.03, BG03.SGS, BG03.01, BG03.03. Изтегли тук  . Коригиран Анекс 1 - изтегли тук. Моля използвайте тази версия на таблицата при кандидатстване.

28.07.2014 г., последна актуализация 16.10.2014 г.


Документи за кандидати и партньори

Образец на споразумение за партньорство. Дата на публикуване: 27.08.2014 г., последна редакция 30.09.2014 г.

Договор за безвъзмездна финансова помощ - свалете Договор, Общи условия към договора. Дата на публикуване: 14.11.2014 г.