Категории
Министерство

Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка и Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при изработването на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

Проектът на Национален план за управление на отпадъците (НПУО) е разработен в съответствие с чл. 28 от Рамковата директива за отпадъците и чл. 49 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
 
Планът съдържа анализ на текущото състояние на управлението на отпадъците в Република България, мерките, които трябва да се предприемат за подобряване подготовката за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и оценка на начина, по който планът ще подпомогне изпълнението на целите и прилагането на разпоредбите на ЗУО.
 
Националният план за управление на отпадъците попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  и е предмет на задължителна Екологична оценка (ЕО).
 
Предвид изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) планът е предмет и на оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО.
Съгласно чл. 19, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), през различните фази на подготовка на проекта на плана и екологичната оценка, по изготвена схема се провеждат консултации с обществеността, заинтересуваните органи и засегнати трети лица.
 
Съгласно чл.19а от НУРИЕОПП, е изготвено Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка. 
 
Крайна дата за съгласуване: 08.09.2014 г.
 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail:svetla@moew.governement.bg; tjeleva@moew.governement.bgkkovachka@moew.governement.bg, dbaleva@moew.government.bg;

Пълният текст на Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка може да видите тук.
 
Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при изработването на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и извършването на екологичната оценка може да видите тук.
 
Пълният текст на проект на Национален план за управление на отпадъците може да видите тук.
 
Анализите, направени за разработване на Проект на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г. може да намерите тук: