МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 211 до 217 от 217
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
11 Открита процедура с предмет: Отстраняване на дефекти установени в периода на съобщаване на дефекти за обект: „Трансформиране на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбо¬про¬вод под дъното на Варненското езеро"
документация
11.06.2013 15.07.2013 Обяви за събиране на оферти
10 Публична покана за строителство: "Отстраняване на дефекти и довършване на оставащи работи във връзка с изпълнение на договор EUROPEAID/115682/D/W/BG - Събиране и пречистване на отпадъчни води в гр. Търговище, България"
Публична покана, Документи,
05.06.2013 01.07.2013 Обяви за събиране на оферти
9 Публична покана: Строителен надзор при отстраняване на дефекти установени в периода на отстраняване на дефекти за обект "Трансформиране на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненското
Покана и приложения
27.05.2013 10.06.2013 Обяви за събиране на оферти
8 Открита процедура с предмет: "Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интер

Решение
Обявление
Документация за участие
Приложения
Информация за извършени плащания за месец декември 2014 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
25.04.2013 30.11.2017 Обяви за събиране на оферти
7 Открита процедура с предмет: „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/BIO_25.04.13.rar
25.04.2013 06.06.2013 Обяви за събиране на оферти
4 Публична покана с предмет: „Организиране и обезпечаване на събитие - техническа среща и 14-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/Dokumentacia-Komitet-nabludenie.rar
03.04.2013 11.04.2013 Обяви за събиране на оферти
5 Открит конкурс за проект: "Създаване на комуникационна концепция за популяризиране на приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна Среда 2007-2013”"
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/os3.7z
27.03.2013 20.05.2013 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите