МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 51 до 60 от 217
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
182 Открита процедура с предмет: "Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност,   03.08.2016 31.12.2021 Обяви за събиране на оферти
180 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети”   01.08.2016 01.08.2017 Обяви за събиране на оферти
181 Публично състезание с предмет: „Доставка на гориво за отопление на част от второстепенните разпоредители с бюджет към Министерство на околната среда и водите (МОСВ)“   25.07.2016 31.10.2020 Обяви за събиране на оферти
177 Публично състезание с предмет „Електронна база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)“   20.07.2016 31.12.2019 Обяви за събиране на оферти
178 Публично състезание с предмет: „Разработване на ръководство за прилагане на йерархията за отпадъци, в т.ч. при опасните отпадъци“   15.07.2016 30.09.2019 Обяви за събиране на оферти
172 Процедура пряко договаряне с предмет: "Упражняване на авторски надзор при закриване и рекултивация на 6 (шест) съществуващи общински сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово, с три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: "Упражняване на авторски надзор по време на строителството при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в землището на с.Боровци, община Берковица, област Монтана";
Обособена позиция 2: "Упражняване на авторски надзор при закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово";
Обособена позиция 3: "Упражняване на авторски надзор при закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местност „Градище“ в землището на гр.Дряново, област Габрово". 
14.07.2016 14.07.2017 Обяви за събиране на оферти
176 Публично състезание с предмет: „Обслужване от служба по трудова медицина с обособени позиции, както следва: Позиция №1 „Извършване на профилактични медицински прегледи за служителите, работещи в ЦА-МОСВ” Позиция №2 „Избор на служба по трудова медицина за

Публично състезание с предмет: „Обслужване от служба по трудова медицина с обособени позиции, както следва: Позиция №1 „Извършване на профилактични медицински прегледи за служителите, работещи в Централната администрация на Министерство на околната среда и водите (ЦА-МОСВ)” Позиция №2 „Избор на служба по трудова медицина за служителите, работещи в Централната администрация на Министерство на околната среда и водите (МОСВ-ЦА)” 

07.07.2016 31.12.2019 Обяви за събиране на оферти
175 Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на писмени и устни специализирани преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите“   28.06.2016 28.06.2017 Обяви за събиране на оферти
173 Процедура на пряко договаряне с предмет „Осигуряване на поддръжка на информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000“   22.06.2016 30.09.2021 Обяви за събиране на оферти
174 Публично състезание с предмет: „Доставка на нови електрически и хибридни автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на 1 брой електрически автомобил“; Обособена поз

Публично състезание с предмет: „Доставка на нови електрически и хибридни автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Доставка на 1 брой електрически автомобил“;

Обособена позиция 2: „Доставка на 1 брой хибриден автомобил“

20.06.2016 20.06.2019 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите