МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 71 до 80 от 217
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
161 Открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”   07.04.2016 07.04.2017 Обяви за събиране на оферти
158 Публична покана с предмет: "Софтуерна поддръжка и техническо обслужване на изградената интегрирана файлова сървърна система"   06.04.2016 01.04.2017 Обяви за събиране на оферти
159 Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в землището на с.Боровци, община Берковица, област Монтана“   05.04.2016 04.04.2017 Обяви за събиране на оферти
152 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на специализиран счетоводен софтуер за нуждите на Централна администрация на МОСВ и 24 второстепенни разпоредители с бюджет“

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на специализиран счетоводен софтуер за нуждите на Централна администрация на Министерство на околната среда и водите и двадесет и четири второстепенни разпоредители с бюджет“

31.03.2016 30.04.2017 Обяви за събиране на оферти
156 Публична покана с предмет: „Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за управлението и изпълнението на оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“   16.03.2016 16.03.2017 Обяви за събиране на оферти
155 Публична покана с предмет: „Извършване на анализ и оценка на административния капацитет на ГД ОПОС (УО на ОП „Околна среда 2007-2013“ и ОП „Околна среда 2014-2020“) в МОСВ, и актуализиране на Плана за развитие на административния капацитет и човешки ресур

Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Извършване на анализ и оценка на административния капацитет на Главна дирекция ОП „Околна среда (Управляващ орган на ОП „Околна среда 2007-2013“ и ОП „Околна среда 2014-2020“) в Министерство на околната среда и водите, и актуализиране на Плана за развитие на административния капацитет и човешки ресурси на ГД ОПОС“.

14.03.2016 30.06.2018 Обяви за събиране на оферти
154 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстъпване на изключителното право за използване на мини спектакъла „Яко е да си еко” за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г.“   11.03.2016 30.06.2018 Обяви за събиране на оферти
153 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на специализирани юридически услуги на Министерство на околната среда и водите при изпълнение на дейността му“   10.03.2016 31.03.2018 Обяви за събиране на оферти
127 Публична покана с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово” с 2 обособени позиции

Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана”, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол  при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол  при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“.

07.03.2016 01.06.2018 Обяви за събиране на оферти
151 Предварителни обявления за строителство
Закриване и рекултивация на съществуващо смeтище, разположено на територията на област Монтана, община Берковица
Закриване и рекултивация на общинско депо Дряново, област Габрово
Саниране на административна сграда на Министерство на околната среда и водите, находяща се на бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – гр. Провадия
Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим” АД – гр. Девня
Изграждане на архивохранилище на Министерство на околната среда и водите, гр. София, кв. Илиянци
29.02.2016 01.03.2017 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите