МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 91 до 100 от 217
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
138 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ по рамково споразумение № СПОР-427/26.10.2015 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 5 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 30.11.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 01.12.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

23.11.2015 23.11.2016 Обяви за събиране на оферти
137 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.“ по рамково с

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 5 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 30.11.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 01.12.2015 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

23.11.2015 23.11.2016 Обяви за събиране на оферти
136 Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“   11.11.2015 09.11.2017 Обяви за събиране на оферти
135 Публична покана с предмет: „Извършване на ремонтни работи в административната сграда на МОСВ – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 и във ведомствено жилище – гр. София“   04.11.2015 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
134 Открита процедура с предмет: „Оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве на инсталациите за пиролиза на отпадъци от гума, пластмаса и RDF и анализ на съответствието на образуваните от процеса фракции с условията на чл. 5, ал. 1 от Зак

Открита процедура с предмет: „Оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве на инсталациите за пиролиза на отпадъци от гума, пластмаса и RDF и анализ на съответствието на образуваните от процеса фракции с условията на чл. 5, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за „край на отпадъка“ с Уникален номер на поръчката в РОП 00258-2015-0010  в АОП

27.10.2015 31.10.2018 Обяви за събиране на оферти
133 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” по рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 10 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 05.11.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 06.11.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 

22.10.2015 22.10.2018 Обяви за събиране на оферти
132 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“ по рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 8 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 03.11.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 04.11.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 

22.10.2015 22.10.2018 Обяви за събиране на оферти
131 Публична покана с предмет: „Осигуряване на самолетни билети, съпътстващи услуги и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на министерството на околната среда и водите“   16.10.2015 16.10.2017 Обяви за събиране на оферти
128 Открита процедура с предмет: „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)“

Открита процедура с предмет: „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)“

05.10.2015 08.09.2018 Обяви за събиране на оферти
124 Открита процедура с предмет: „Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки, с обособени позиции."

„Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки, с обособени позиции както следва:

Позиция № 1: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проектите на ПУРБ за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за басейново управление

Позиция № 2: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проекта на Морска стратегия”

05.10.2015 17.08.2018 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите