• Съобщение за Решение № ЕО-5/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Местната стратегия за развитие (МСР) на Местната инициативна група (МИГ) „Лозница-Самуил-Хитрино“ за периода 2017-2020 г., с възложител МИГ „Лозница-Самуил-Хитрино“ /28.08.2017 г./.