Без промяна в нивата на реките

09 октомври 2019 | 14:00

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива за басейна са: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Искър от -16 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -13 см до +20 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Въча при м. Забрал (от -93 см до +93 см), както и в притока на р. Арда - р. Големица при с. Татул (до +41 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Тунджа: от -6 см до +1 см; за водосбора на р. Марица: от -17 см до +15 см; за водосбора на р. Арда: от -17 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Въча при местността Забрал е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Струма от     -10 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (09.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. През нощта на 10 срещу 11.10 и в сутрешните часове на 11.10, вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките Тимок, Тополовец, Войнишка и Видбол. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира:  Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.10.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (09.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.10.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (09.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.10.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (09.10) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12, 13 и 14.10.2019 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (09.10) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (09.10) и през следващите три дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (09.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (09.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 10 октомври 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 9.10.2019 г. е 3 662.2 представлява 56.4% от сумата на общите им обеми и е с 0.1% по-малко от обемите на 8.10.2019г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 69.9% от общия им обем;
  • напояване – 41.1% от общия им обем;
  • енергетика – 65.6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 347.229 млн. м3, което е 69.83% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 216.735 млн. м3, което е 55.89% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 76.456 млн. м3, което е 48.79% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 31,638 млн. м3, което е 22.25% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 144.575 млн. м3, което е 36.14% от общия му обем.