Без съществени изменения на речните нива

03 февруари 2017 | 16:19
По данни  и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосбора на р. Арда с -23/+22 см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на река Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +26 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до +2 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +6 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +5 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес водните нива на реките ще започнат плавно да се повишават, в следствие на снеготопене. През следващите три дни повишенията на речните нива в целия водосбор ще продължат. По-значителни повишения ще има във водосборите на р. Искър, р. Янтра (р. Росица), р.Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 4, 5 и 6 февруари  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В резултат на по- интензивно снеготопене днес и в следващите три дни ще се повишат водните нива на реките в горната и средната част на водосбора. По- значителни ще се повишат нивата на реките във водосборите на реките : Лесновска,  Банкенска,  Блато, Малък Искър и  Златна Панега. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 4, 5 и 6 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите  три дни речните нива в целия водосбор ще продължат да се повишават, вследствие на снеготопене. В периода 4-6 февруари вследствие на по-интензивно снеготопене, се очаква значително повишение на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 февруари  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се повишават, в следствие на снеготопене. По- значителни повишения се очакват в периода 5-7 февруари.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес речните нива ще започнат плавно да се повишават  в резултат  на снеготопене. През следващите три дни тенденцията на повишение ще се запази.  По-значителни повишения се очакват във водосборите на  черноморските добруджански реки, на р. Провадийска, р. Камчия и на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес  речните нива ще започнат да се повишават плавно. През следващите три дни, вследствие на постепенно снеготопене, ще продължат да се повишават водните нива на наблюдаваните реки. По-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките Тунджа –средно и долно течение,  Марица – средно и горно течение,  Арда – средно и долно течение. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян ще достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 5 февруари  и в ранните часове на 7 февруари. Водното количество на р. Елховска при Рудозем ще достигне жълтия праг на внимание в първите часове на 7 февруари. Западнобеломорски басейн: Днес речните нива ще започнат незначително да се повишават. През следващите три дни, вследствие на снеготопене ще продължат плавно да се повишават нивата на наблюдаваните реки Места и Струма, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията след 4 февруари.  Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 3 и 4 февруари 2017 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 02.02.2017 г. е 3 453,4 млн. м3 и представлява 53,2% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 69,3% от общия им обем;
  • напояване – 45,9% от общия им обем;
  • енергетика – 55,3% от общия им обем.