Без съществени изменения на речните нива

29 март 2017 | 15:38

По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН)  през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения на нивата, вследствие на оттичане са отчетени във водосборите на р. Огоста (Дунавски басейн) и на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Водните количества в по-голяма част от наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

            Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +9 см;

            Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -4 см;

            Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +8 см;

            Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +8 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2-3 дни  нивата на реките в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. Вечерта на 30  и на 31 март  в резултат на валежи, са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит и в горните течения на Осъм и  Янтра (главно във водосбора на река Росица). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30, 31 март  и 1 април  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през  следващите три дни водните нива на реките в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 30, 31 март  и 1 април ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения са възможни в планинските части от водосбора на 30 март, вечерта и 31 март.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 30, 31 март и на 1 и 2 април ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения.  На 31 март и 1 април са възможни краткотрайни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите 2-3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 30 и 31 март,  в резултат на валежи, са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосбора на р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2-3 дни водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще  останат  без съществени изменения. Вечерта на 30 март и на 31 март в резултат на валежи, са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горното течение на р. Тунджа, както и в притоците от горните и средни части на водосбора на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 30 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29 март 2017 г. е 4 084,9 млн. м3 и представлява 62,9% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79,6% от общия им обем
  • напояване – 52,3% от общия им обем
  • енергетика – 65,6% от общия им обем