Без съществени изменения на речните нива

31 март 2017 | 16:53

По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Значително повишение от +71 см е отчетено на р. Въча при Девин вследствие на работата на хидротехническо съоръжение. Водните количества в по-голяма част от наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

            Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +5 см;

            Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -8 см;

            Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +8 см;

            Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +3 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще се понижават или останат без съществени изменения. В резултат на валежи, днес са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в средното течение на р. Искър и в горното на р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 април  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива на реките в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 1, 2 и 3 април  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 април  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в по-голяма част от реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в средните и долните течения на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 1 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31.03.2017 г. е 4 098,0 млн. м3 и представлява 63,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79,8% от общия им обем;
  • напояване – 52,4% от общия им обем;
  • енергетика – 65,9% от общия им обем.