Без съществени изменения на речните нива

31 август 2018 | 16:01

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)  е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 32 см до + 23 см; за водосбора на р. Вит от - 5 см до + 9 см; за водосбора на р. Осъм от - 11 см до + 10 см; за водосбора на р. Янтра от - 4 см до + 3 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 4 см до + 1 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от - 2 см до + 1 см. Водните количества в реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения.  Регистрираните изменения на водните нива са: за водосбора на р. Марица от - 16 см до + 14 см; за водосбора  на р. Арда от - 12 см до + 8 см; за водосбора на р. Тунджа от - 9 см до + 7 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива на р. Въча  (приток на р. Марица) от - 141 см до + 139 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива за водосбора на р. Струма са от - 8 см до + 9 см и за водосбора на р. Места  от - 2 см до + 1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще  останат без съществени изменения. В следобедните часове на 3 септември ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Огоста (в планинските части на р. Дългоделска, планинските части на р. Бързия, планинските части на  р. Ботуня), р. Искър (над яз. „Искър“ и р. Габровница), р. Вит (планинските части на р. Черни и р. Бели Вит).  Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 1, 2 и 3 септември , че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 1, 2, 3 и 4 септември ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количествa ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 1.09.2018 г. Опасни метеорологични условия в страната не се очакват. 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

 Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 август 2018 г. е 4751,8 млн. м3 и представлява 73,2% от сумата на общите им обеми, което e 0,4% по-малко в сравнение с предходния ден. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 85,2% от общия им обем
  • напояване – 59,4 % от общия им обем
  • енергетика – 81,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ 387,977 млн. м3, което е 78% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 289,598 млн. м3, което е 74,7% от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ 121,275 млн. м3, което 77,4% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 55,498 млн. м3, което е 39% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 204,7150 млн. м3, което е 51,2% от общия му обем.