Без съществени изменения остават речните нива

23 ноември 2017 | 14:13

По данни  и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменения през изминалото денонощие. Незначителни  повишения в резултат на снеготопене и оттичане са отчетени във водосборите на реките Огоста, Вит, Осъм и Янтра (Дунавски басейн), Тунджа и Марица (Източнобеломорски басейн), Струма (Западнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са около праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 24 см до + 11 см

Черноморски басейн: понижения до - 5 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 4 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 24, 25 и 26 ноември водните количестваще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 24, 25 и 26 ноември водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще се понижават. Тенденцията ще се запази и през следващите 3-4 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 25 ноември са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на северночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 24 ноември 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23 ноември е 3768,0 млн. м3 и представлява 58, 1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 

  • питейно-битово водоснабдяване – 77, 8% от общия им обем
  • напояване – 42, 7% от общия им обем
  • енергетика – 66, 6% от общия им обем.