Без съществени изменения остават речните нива

20 септември 2018 | 14:10

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 9 см до + 14 см; за водосбора на р. Вит от - 6 см до + 8 см; за водосбора на р. Осъм от - 6 см до + 9 см; за водосбора на р. Янтра от - 3 см до + 2 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 1 см до + 3 см. Водните количества са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения са с до - 1 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от - 7 см до + 10 см; за водосбора на р. Марица от - 15 см до + 12 см; за водосбора на р. Арда от - 9 см до + 10 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притоците й р. Въча и р. Сазлийка от - 142 см до + 141 см. Водните количества са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 4 см до + 4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 21, 22 и 23 септември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23 и 24 септември водните количества ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни водните нива на реките от  басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, водното количество на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 20 и 21 септември 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.09.2018 г. е 4455,4 млн. м3 и представлява 68,6% от сумата на общите им обеми, което e 0,2% по-малко в сравнение с 19.09.2018 г. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 82,1% от общия им обем
  • напояване –55,9% от общия им обем
  • енергетика – 76,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 345,675 млн. м3, което е 69,6% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 258,291 млн. м3, което е 66,6% от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 110,765 млн. м3, което 70,7 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ 41,882 млн. м3, което е 29,5% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 188,926 млн. м3, което е 47,2% от общия му обем.