Без съществени изменения се задържат речните нива

11 септември 2017 | 15:24
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) нивата на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания (от - 12 см до + 17 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Искър и р. Тунджа. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са: Дунавски басейн: колебания от - 8 см до + 2 см Черноморски басейн: понижения с до - 2 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 12 см до + 17 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 4 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 12 септември в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на нивата във водосборите на реките западно от р. Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 септември. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 12, 13 и 14 септември, че водните нива ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 септември водните нива ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. На 12 септември в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на нивата във водосборите на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ – БАН: http://hydro.bg/ На 12 септември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11 септември 2017 г. е 3870,3 млн. м3 и представлява 59,6 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 81% от общия им обем
  • напояване – 43,7% от общия им обем
  • енергетика – 68,4% от общия им обем.