Категории
Министерство

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ) ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЕДИН ВЪНШЕН ЧЛЕН НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В МОСВ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧ

Начална дата
07 февруари 2020
Крайна дата
20 февруари 2020 | 17:30 ч.

 

 1. Изисквания към кандидатите, предвидени в чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • опит: най-малко 5 (пет) години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
 • да не участва в друг одитен комитет, включително в организация по ал. 4 на чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор:

- писмено заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет в МОСВ;

- подробна професионална автобиография;

- декларация по образец от лицето за обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (не участва в друг одитен комитет, включително в организация по ал. 4.);

- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 86 от 2017 г.) за допълнителни квалификации и за правоспособност;

- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);

- копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др. за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (ако притежават такива).

 1. Място и срок за подаване на документи:

            Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите, бул. „Кн.Мария Луиза“ №22, партер – деловодство от 9:00 да 17:30 часа всеки работен ден.

           

            Срок за подаване на документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за подбор, лично от кандидата.

 1. Описание на задълженията на външния член на одитния комитет:

Участва в заседанията на одитния комитет като заместник-председател и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл.18, ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на Министерството на околната среда и водите, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 22.

 

 1. Размер на възнаграждението на външния член на одитния комитет:

 

Размерът на възнаграждението на външния член за участие в едно заседание на одитния комитет, е половин минимална работна заплата.

 

 1. Подборът ще се извърши въз основа на:
 • преглед на представените от кандидатите необходими документи;
 • интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет (до кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочения от тях адрес ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която ще бъдат посочени, датата, място и часът в който кандидатът следва да се яви на интервю).

 

 1. 7. Достъп до всички документи във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на министерството: http://www.moew.government.bg

 секция „Кариери“, както и на информационното табло във фоайето на входа на министерството на адрес - гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 22.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, са публикувани на интернет страницата на министерството - секция „Кариери“.

Документи и образци за кандидатстване (1)