Категории
Министерство

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ) ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ВЪНШЕН ЧЛЕН НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В МОСВ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ С

Начална дата
01 септември 2020
Крайна дата
14 септември 2020 | 17:30 ч.

 1. Изисквания към кандидатите, предвидени в чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • опит: най-малко 5 (пет) години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
 • да не участва в друг одитен комитет, включително в организация по ал. 4 на чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор:
 • писмено заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет в МОСВ;
 • подробна професионална автобиография;
 • декларация по образец от лицето за обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (не участва в друг одитен комитет, включително в организация по ал. 4.);
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., посл. изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 април 2019 г.), за допълнителни квалификации и за правоспособност;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);
 • копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др. за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (ако притежават такива).
 1. Място и срок за подаване на документи:

            Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите, бул. „Кн.Мария Луиза“ №22, партер – деловодство от 9:00 да 17:30 часа всеки работен ден.

           

            Срок за подаване на документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за подбор, лично от кандидата.

 1. Описание на задълженията на външния член на одитния комитет:

Участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл.18, ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на Министерството на околната среда и водите, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 22.

 

 1. Размер на възнаграждението на външния член на одитния комитет:

 

Размерът на възнаграждението на външния член на одитния комитет за участие в едно заседание, е определен в чл. 18, ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 

 1. Подборът ще се извърши въз основа на:
 • преглед на представените от кандидатите документи;
 • интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени с покана за явяване на интервю на посочения от тях адрес. В поканата ще бъдат конкретизарани – дата, място и час, в който кандидатът следва да се яви на интервюто.

 

 1. 7. Достъп до всички документи във връзка с процедурата за подбор, ще се обявяват на интернет страницата на министерството: http://www.moew.government.bg

 В секция „Кариери“, както и на информационното табло във фоайето на входа на министерството на адрес - гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 22.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, са публикувани на интернет страницата на министерството - секция „Кариери“.

Документи и образци за кандидатстване (1)