Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на служител в БД ЗБР - Благоевград и в БД ДР - Плевен

Начална дата
14 април 2022
Крайна дата
16 май 2022 | 17:30 ч.

                                               РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                            МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

                                                    ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на служител на:

- Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград;

- Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен.

 1. Длъжност: директор.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  • образование - висше;
  • минимална образователно-квалификационна – магистър, професионално направление: икономика, право, природни, технически или хуманитарни науки;
  • професионален опит – минимум 3 години на ръководна длъжност и/или 7 години опит в областта на анализи, управление, мониторинг и контрол;
  • работа с MS Office, електронна поща, Internet.

 

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в три етапа:

-  подбор по документи;

- представяне на концепция на тема:

„Прилагане на политиката по управление на водите на национално, басейново и регионално ниво – управление, опазване и контрол”;

- интервю.

 

 1. Необходими документи:

       - кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурс.

Към заявлението се прилагат:

- декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина);

-   други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите се подават в срок до 17:30 часа на 16.05.2022 г.;
 • документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер, дирекция „Административно и информационно обслужване“, отдел „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа.
 • подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • при подаване на заявлението и приложенията към него на кандидатите да се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, от служителите приемащи документите им за конкурсната длъжност, като те се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и в други нормативни актове, при наличие на такива, което кандидатите удостоверяват срещу подпис.

 

 1. Допускане/недопускане на кандидатите до конкурса:

- извършва се от комисия.

- на недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за недопускането им.

- на допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът и мястото за провеждане на конкурса.

 

 1. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 

 1. Кратко описание на длъжността:

  -  осигурява провеждането на държавната политика по управление на водите на басейново ниво;

-    организира, ръководи и контролира цялостната дейност на басейновата дирекция;

-     представлява басейновата дирекция пред всички министерства, ведомства, организации и лица в страната и в чужбина;

-     подпомага разработването на нормативните актове, национални и регионални програми и стратегии в областта на управлението на водите;

-     осигурява разработването на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения за района на басейново управление;

-     осъществява контрол съобразно Закона за водите, включително дава предписания и издава наказателни постановления, в предвидените в закона случаи;

-       издава индивидуални и общи административни актове в изпълнение на законоустановените му правомощия;

-      подготвя информацията за докладване по Европейски директиви и конвенции в областта на водите за съответния район за басейново управление;

-         стопанисва минералните води - изключителна държавна собственост и съоръженията за минерална вода – публична държавна собственост, които не са предоставени на концесия и/или на община;

-     събира таксите по разрешителните и съставя актове за установяване на публично държавно вземане;

-       разпорежда се с бюджетните средства, предоставени на Басейновата дирекция, и носи отговорност за тяхното разходване.

 

 10. Основна заплата определена за длъжността „директор“ на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен е в размер до 2964 (две хиляди деветстотин шестдесет и четири) лева.

          Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

        Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“, телефон: 02/940 63 29.

Документи и образци за кандидатстване (2)