Днес и утре плавно ще се повишават речните нива

21 февруари 2017 | 15:33
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на снеготопене и оттичане, са отчетени по-значителни повишения при отделни измервателни пунктове в долните течения на реки от Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн: р. Янра при с. Каранци – с +32 см, р. Факийска при с. Зидарово - с +56 см, р. Сазлийка при гр. Гълъбово – с +40 см. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества във водосборите на реките: р. Янтра и р. Русенски Лом (Дунавски басейн); р. Провадийска, р. Камчия и р. Факийска (Черноморски басейн); р. Сазлийка при гр. Гълъбово и р. Харманлийска при гр. Харманли (Източнобеломорски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +32 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -39 см до +56 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +40 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +6 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и утре вследствие на снеготопене плавно ще се повишават речните нива в целия басейн, като по-значителини повишения се очакват в средното и долно течение на р. Искър и в горните части от водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 23 и 24 февруари речните нива постепенно ще се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 февруари ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и утре, в резултат на снеготопене, ще се повишат водните нива на реките във водосборите на р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. На 23 февруари водните нива на реките ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 22, 23 и 24 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. На 23 февруари в резултат на снеготопене ще се повишават водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще се понижават (днес в горните части, а от утре и в долните). Черноморски басейн: Днес и утре в резултат на остатътчно снеготопене и оттичане ще се повишават нивата на всички реки в басейна. По-съществени краткотрайни повишения се очакват в горните течения на реките Провадийска и Камчия. От 23 февруари ще започне понижение на речните нива. Източнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще продължат да се повишават в резултат на снеготопене. По-съществени повишения се очакват в горните и средните течения на реките Тунджа и Марица (планинските части от водосборите на родопските и старопланинските й притоци), както и във водосбора на р. Арда. От 23 февруари водните нива ще започнат да се понижават. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Според последните симулации на модела водното количество на р. Черна река при гр. Смолян има вероятност да премине жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 23 февруари. Западнобеломорски басейн: Днес и утре в резултат на снеготопене и оттичане се очакват повишения на водните нива във водосборите на реките Места и Струма. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/ На 22 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20 февруари е 3 652,2 млн. куб. м и представлява 56,3% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 71,5% от общия им обем;
  • напояване – 48,1% от общия им обем;
  • енергетика – 58,7% от общия им обем.