Дъжд и снеготопене ще повишават нивата на реките

20 ноември 2018 | 15:07

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +14 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -5 см до +9 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения и снеготпене са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста от -22 см до +37 см, в средното и долно течение на р. Искър от -38 до +48 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -7 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили незначително, вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -15 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -20 см до +21 см; за водосбора на р. Арда от -25 см до +42 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -69 см до +71 см и в притока ѝ р. Въча от -147 см до +148 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при градовете Пазарджик, Пловдив, Първомай, Харманли и Свиленград са над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -6 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

   Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (20.11) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 21 и 22.11, вследствие на валежи и снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива в целия басейн, по-значителни ще бъдат повишенията във вечерните часове на 21.11 и през нощта срещу 22.11 във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. От обедните часове на 22.11 ще започне процес на понижение речните нива, като вследствие оттичане ще има незначителни повишения на речните нива в долните части на основните реки до сутрешните часове на 23.11. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 21, 22 и 23.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (20.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

                Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 21, 22 и 23.11.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

                Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 21, 22 и 23.11.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (20.11) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 21 и на 22.11, вследствие на валежи от дъжд и сняг и снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

                Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23 и 24.11.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (20.11) вследствие на оттичане и снеготопене ще има повишения на водните нива в средното и долно течение. В периода 21-24.11, вследствие на валежи и снеготопене ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора водните нива на реките в целия водосбор. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (20.11) водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. На 21 и 22.11 повишения на речните нива ще има в реките от целия басейн, в резултат на валежи. По-значителни ще бъдат повишенията на 22.11 във водосборите на южночерноморските реки (в района на гр. Бургас р. Факийска река, р. Изворска, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Велека и р. Резовска). На 23.11 речните нива в басейна ще се понижават, като повишения все още ще са възможни в долните течения на основните реки, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (20.11) речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. През нощта на 20 срещу 21.11 и на 21.11, вследствие на валежи и снеготопене ще има повишения на водните нива в басейна, като по-значителни ще са в следобедните и вечерни часове на  21.11 в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа, водосбора на р. Сазлийка и притоците на р. Марица в долните й части, в средни части от водосбора на р. Арда и притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица. От обедните часове на 22.11 ще започне процес на понижение на речните нива в целия басейн, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива до 24.11 в долните части на р. Марица и р. Тунджа.

             В резултат на повишена почвена влажност, интензивни валежи и снеготопене са възможни поройни наводнения в сутрешните и обедни часове на 21.11.2018 г. във водосбора на: р. Марица (района между гр. Пазарджик и гр. Пловдив, долното течение на р. Стара река (р. Пещерска), горното течение на р. Въча).

Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водното ниво на река Тунджа при гр. Ямбол е възможно да достигне до жълтия праг за предупреждение в сутрешните и обедни часове на 24.11.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян е възможно да премине над жълтия праг за предупреждение вечерта на 20.11.2018 г. и да се задържи около него до обедните часове на 21.11.2018 г.
  • Според последните симулации водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем няма да премине над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.
  • Според последните симулации водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино няма да премине над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.
  • Според последните симулации водното количество на р. Върбица при гр. Златоград няма да премине над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.

Западнобеломорски басейн: Днес (20.11) речните нива в басейна ще се повишават незначително. На 21.11 вследствие на валежи и снеготопене се очакват повишения на речните нива в басейна. По-съществени ще бъдат повишенията в горните и средни части от водосбора на р. Струма (над гр. Благоевград и около гр. Кюстендил) и в долни части от водосборите на р. Места и р. Доспат. На 22 и 23.11 речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане и снеготопене са възможни повишения на речните нива в долните течение на р. Струма и р. Места.

В резултат на повишена почвена влажност, интензивни валежи и снеготопене са възможни поройни наводнения в сутрешните и обедни часове на 21.11.2018 г. във водосборите на: р. Места (долното течение) и р. Доспат (долното течение).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 21 ноември 2018 г. за областите Стара Загора, Кърджали и Хасково е обявена втора степен (оранжев код) за значителни валежи от дъжд. В останалата част от страната НИМХ обявява първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.11.2018 г. е 3 910,9 млн. м3 и представлява 60,3  % от сумата на общите им обеми, което е с 0,1 % по-малко от обема на 19.11.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,7 % от общия им обем;
  • напояване – 51,2 % от общия им обем;
  • енергетика – 64,5 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 252,601 млн. м3, което е 50,8% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 184,097 млн. м3, което е 47,5 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 118,813 млн. м3, което 75,8 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 36,564 млн. м3, което е 25,7 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 168,1360 млн. м3, което е 42,0% от общия му обем.