Има повишения на речните нива, водните количества са под праговете за внимание

28 ноември 2018 | 16:13

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките в басейна са се повишили (главно във водосбора на р. Искър), вследствие на валежи или са останали без съществени промени. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -16 см до +68 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +12 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +6 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -6 см до +6 см.

Черноморски басейн: през изминалото денонощие нивата на северночерноморските реки са останали без съществени изменения. Повишения на речните нива са регистрирани в южночерноморските реки. Регистрираните колебания в басейна са от -4 см до +6 см, като значителни повишения са регистрирани на р. Факийска при с. Зидарово с +276 см и на р. Ропотамо при с. Веселие с +198 см.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие  нивата на реките Тунджа и Марица са се повишили незначително или са останали без съществени изменения. Значителни са регистрираните изменения във водосборите на р. Арда (от -101 см до +332 см) и р. Бяла (от -5 см до +222 см), в резултат на валежи. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Тунджа са от -5 см до +9 см и за водосбора на р. Марица от -7 см до +15 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча от -87 см до +89 см.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения в басейна са от -4 см до +33 см.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Повишения в резултат на оттичане днес ще има в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водните количества на 29 и 30 ноември  и на 1 декември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни, в резултат на валежи и работата на хидротехнически съоръжения, речните нива във водосбора ще се повишат незначително или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 ноември и на 1 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във  водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества  на  29, 30 ноември и на 1 декември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три  дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 29, 30  ноември и на 1 и 2 декември  ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане днес ще има повишения в долните течения на Южночерноморските реки.

На 28 и 29 ноември в резултат на повишение на морското ниво, което ще доведе до възпрепятстване на нормалното оттичане на черноморските реки са възможни разливи в долните течения на р. Батова, р. Факийска, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Велека и р. Резовска.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни, водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане днес повишения ще има в долните течения на реките  Арда и  Бяла. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водното количество на р. Черна река при  Смолян няма да премине над жълтия праг за внимание според последните симулации.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие оттичане ще има незначителни повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.   

 За  29 ноември НИМХ обявява жълт код за ниски температури в Северна България, както и в София-област, София-град, Перник и Смолян. За областите Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали също е обявен жълт код за ниски температури и силен вятър.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28.11.2018 г. е 3 889,5 млн. м3 и представлява 59,9% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% повече от обема на 27.11.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,7% от общия им обем;
  • напояване – 50,9% от общия им обем;
  • енергетика – 64,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 264,779 млн. м3, което е 53,3% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 177,073 млн. м3, което е 45,7% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 130,706 млн. м3, което 83,4% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 37,818млн. м3, което е 26,6% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 166,948 млн. м3, което е 41,7% от общия му обем.