ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ И РЕКИТЕ КЪМ 16 ЧАСА

04 юни 2019 | 16:34

Към 16:00 часа на 04.06.2019 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Комплексните и значими язовири са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на притока от очаквани валежи. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.06.2019 г. е 4 428,9 млн. м3 и представлява 68,2% от сумата на общите им обеми, което е с 0,4% повече от обемите на 03.06.2019 г.

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,5% от общия им обем;
  • напояване – 53,5% от общия им обем;
  • енергетика – 77,2% от общия им обем.

Язовири с процент на запълване над 90% – „Въча“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Среченска бара“, „Йовковци“, „Боровица“, „Пчелина“, като няма опасност от вредно въздействие на водите.

В язовирите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, има достатъчно акумулирани водни обеми за осигуряване нуждите на населението. 

Язовирите от каскада „Арда“ са под определения максимален обем от 80%, спазвайки условията поставени с месечния график.

Няма преливащи язовири, няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Състояние на речните легла и общинските язовири

Дунавски район

Състояние на язовирите:

Вследствие на интензивни валежи и голям водосбор е преливал язовир Полковник Иваново (Ловчанци), разположен в землището на с. Полковник Иваново. С цел намаляване на обема язовира се източва сифонно. Нивото на водата в язовира спада. Няма опасност от засягане на населени места. Язовирът е във водосбора на река Суха.

Вследствие паднали интензивни валежи през нощта на 03.06.2019 г. срещу 04.06.2019 г.  във водосбора на яз. Скокът, землище с. Скобелево, общ. Ловеч, обл. Ловеч, водното ниво в язовира се повишава и започва преливане на водни количества през преливника. Няма аварии по тялото на язовирната стена. Водата след преливника протича в отводящо дере след язовирната стена, което преминава през с. Скобелево. Наводнени са улици и стадиона, разположени в близост до дерето. Водата от гореописаното дере преминава в отводнителен канал, разположен в северната индустриална зона на гр. Ловеч. Същият е преливал и са наводненни складови помещения и промишлени обекти. Към момента ситуацията е нормализирана.

Контролирано се освобождават водни обеми от следните язовири:

-     Язовир „ Бойка“ контролирано се изпускат 0,055 m³/s. Моментен обем на язовира 1 400 000 m³.

-     Язовир „Баниска“ контролирано се изпускат 0,150 m³/s. Моментен обем на язовира 4 699 000 m³.

-     Язовир „Бели Лом“ контролирано се изпускат 0,060 м3l/s. Моментен обем на язовира 12 857 000 m³. 

- Язовир „Морун“, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.

- Язовир „Света“, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.

- Язовир „Крамолин“, в землището на с. Крамолин, обл. Габрово контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.

За останалите язовири няма постъпила информация към момента за критични водни нива и опасност от наводнения.

Състояние на реките

През последното денонощие водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили значително вследствие на валежи.

Поречие Искър: р. Моравешка, в землището на обл. Враца, вследствие паднали интензивни валежи във водосбора на реката, повишава водното си ниво и наводнява главен път, свързващ гр. Мездра - гр. Враца. Наводнението е и вследствие на скатови води. Към момента обстановката е нормализирана.

Поречие Осъм: дере, в землището на с. Радювене, общ. Ловеч, вследствие паднали интензивни валежи във водосбора на дерето се повишава водното ниво и се наводняват земеделски имоти и прилежащи терени. Към момента обстановката е нормализирана.

Поречие Вит: р. Катунецка, в землището на с. Катунец, общ. Угърчин, обл. Ловеч, вследствие паднали интензивни валежи във водосбора на реката се повишава водното ниво и се наводняват прилежащи терени и частично дворове на къщи. Към момента обстановката е нормализирана.

Поречие Янтра: нивото на река Янтра при гр. Велико Търново постепенно се понижава, като е спаднала с 0,20 м, спрямо водното ниво към 8,30 ч. на  04.06.2019 г.

Поречие Русенски Лом: р. Русенски лом в землището на общ. Иваново, вследствие падналите интензивни валежи във водосбора на реката, водното и ниво се е повишило, като е излязла от речното легло на места и частично са наводнени земеделски площи извън регулация на населените места в ниските части при селата: Червен, Кошов и Красен.

За останалите реки, разположени на територията на БДДР-Плевен няма постъпила информация за аварийни ситуации и критични участъци, като към момента реките протичат в речните легла.

Нивото на р. Дунав остава под праговете за внимание. Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Няма постъпила друга информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Налична информация за изпускане от следните язовири:

яз. „Ново Паничарево”, общ. Приморско – изпуска се с 2,3 м3/ сек., не прелива

яз. „Трояново“, общ. Камено - изпуска се с 0,080 м3/ сек., под приливен ръб 7,26 м., свободен обем – 72%

яз. „Крушево“, общ. Карнобат - изпуска се с 0,055 м3/ сек., под приливен ръб 10,13 м., свободен обем – 87%.

Налична информация за язовири, които не  преливат и не се изпускат:

яз. „Скала 1“ , общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 91%

яз. „Скала 2“, общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 93%

яз. „Барган“ , общ. Карнобат– не се изпуска, свободен обем – 28%

яз. „Детелина“, общ. Карнобат – не се изпуска, свободен обем – 35%

яз. „Мандра“, общ. Бургас – не се изпуска, не прелива,  кота водно ниво 3,75 м.

Област Шумен

Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта

яз. ,,Фисек“ кота ВН 4,58м  под преливник; Обем в момента 4 347000м3

яз. „Шумен“ кота ВН 1,15м под преливник, Обем в момента 5280000м3

яз. „Кълново“ кота ВН 1,79м под преливник, Обем в момента  515 000м3

яз. Нови Пазар кота ВН 4,85м под преливник, Обем в момента 616 000 м3

яз. „Енево“ ОИ е отворен  - работи като ретензионен

Област Търговище

Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта

яз. Овчарово – кота ВН 6,52м  под преливник; Обем в момента 1 421 000м3

яз. Поляница – кота ВН 6,56м  под преливник; Обем в момента 3 750 000м3

яз. Красноселци – кота ВН 10,14м  под преливник; Обем в момента 1 136 000м3

Област Варна

Общ. Долни чифлик

Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на общината;

Общ. Дългопол

Яз. ,,Елешница“ – има свободен обем: 7 049 000 м3, Завирен обем – 3 417 000м3, не се изпуска и не прелива

Общ. Провадия

Яз. ,,Снежина“ завирен обем  661 000м3, свободен обем 1 679 000 м3   не се изпуска и не прелива.

Област Добрич

Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта

Състояние на реките:

Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Обстановката е нормална.

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Източнобеломорски район

Басейн на река Марица

Област Пловдив – няма промяна в нивата на водните обекти, водата се оттича.

Област Пазарджик

На територията на областта няма проблем с реките. Река Марица след вливане на Тополница и Луда Яна течението е 20 л/сек.

По информация  от дежурните в ОА Пазарджик:

Община Стрелча – 3 язовира (язовир Диджовица до Стрелча, язовир Голуша 1 – Дюлево и язовир Корубата 1 – Смилец) са пълни на 100%, преливат през преливниците, изпускателите работят.

Община Септември – 2 язовира (язовир Славовица и язовир Ветрен 2)  са пълни на 100%, преливат през преливниците, изпускателите работят.

Язовирите се намират извън населени места, няма опасност за населението.

При Село Дебръщица – язовир Бялата река и при село Овчеполци язовирите Гарата, Реката и Узинджала преливат; по данни на дежурните това са много малки язовири, наблюдават се, няма опасност.

Община Свиленград

През последните 24 часа няма валежи, нормална обстановка.

Община Мирково

Хладно и облачно, водните нива са в норма.

Хасковска област

На територията на общините в областта няма високи водни нива.

Област Стара Загора

Няма промяна на нивата на водните обекти на територията на областта.

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила друга информация и други данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Басейн на река Тунджа

На територията на област Ямбол няма постъпила информация за настъпили събития вследствие преливане на реки или язовири.

Област Стара Загора

Днес преди обед нивото на Тунджа при Паничери се е повишило и водата е излязла на черен път; към момента се е прибрала в коритото, обстановката е спокойна.

Към момента няма постъпила друга актуална информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Басейн на река Арда

Област Смолян

Превалял е слаб дъжд, речните нива са в норма, на определени язовири има понижаване на водните нива.

Язовир Златоград прелива през преливник; язовир Пловдивци има още 3,80 до критичното ниво. Язовир Беглика има свободни обеми.

Област Кърджали

На територията на областта речните нива са в норма, язовирите са под минимума. Обстановката е спокойна, не вали.

Община Маджарово

Състоянието на реките и язовирите са в нормални граници, без валежи.  

Община Ивайловград

Няма повишени водни нива, няма и превалявания.

Към настоящия момент няма постъпила информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

западнобеломорски район

Към 15:30 часа на 04.06.2019 г. на оперативния телефон на БДЗБР няма постъпили сигнали за:

- критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

- засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на язовир Пчелина.

Няма подадена информация от граждани и фирми към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Областните администрации за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

 

Информация от МТИТС – няма наводнени гари и междугария в транспортната инфраструктура на НКЖИ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПРОГНОЗА

В резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от басейна са се понижили значително. Вследствие на валежи и оттичане са отчетени по-значителни повишения на водните нива на р. Искър при гр. Роман (+122 см) и при с. Ореховица (+118 см), р. Вит при с. Крушовица (+95 см), при с. Търнене (+104) и при с. Биволаре (+184 см), р. Осъм при гр. Ловеч (+60 см) и при с. Изгрев (+370 см), р. Янтра при с. Каранци (+168 см) и р. Русенски Лом при с. Божичен (+158 см) и в притока ѝ р. Черни Лом при с. Кардам (+74 см). Отчетените колебания на речните нива в наблюдавани водосбори са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +13 см, за водосбора на р. Искър от -64 см до +43 см, за водосбора на р. Вит от -86 см до +23 см; за водосбора на р. Осъм от -72 см до +16 см; за водосбора на р. Янтра от -335 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -93 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води. С водни количества около прага за средни води са само р. Огоста при с. Бутан и р. Палакария при с. Рельово (приток на р. Искър).

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -21 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Луда Камчия при с. Бероново, което е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи и оттичане са отчетени по-значителни повишения на водните нива на р. Тунджа при гр. Ямбол (+50 см), на р. Луда Яна при с. Росен (+45 см), на р. Стряма при с. Трилистник (+92 см), на р. Марица при гр. Първомай (+41 см), при гр. Димитровград (+38 см) и при гр. Харманли (+37 см), на р. Сазлийка при гр. Гълъбово (+127 см). Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -42 см до +15 см; за водосбора на р. Марица от -63 см до +28 см; за водосбора на р. Арда от -37 см до +22 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво на р. Въча (-83/+82 см). Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Тунджа при с. Павел Баня, р. Марица при градовете Първомай, Харманли и Свиленград и на р. Сазлийка при гр. Гълъбово, които са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи и оттичане във водосбора на р. Струма има регистрирани повишения на водните нива на р. Речица при с. Ваксево (с до +12 см), на р. Лебница при с. Лебница (с до +19 см), на р. Струмешница при с. Струмешница (с до + 10 см) и на р. Струма при с. Бобошево, при гр. Кресна и при с. Марино поле (с до +10 см). Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +5 см, а в останалата част от водосбора на р. Струма от -17 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Места при с. Момина кула и р. Джерман при гр. Дупница, които са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (04 и 05.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията в следобедните часове днес в средните части от водосбора на р. Искър и в средните части от водосбора на р. Огоста. От 06.06 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения както следва:

-          В сутрешните часове  на 04.06 в горните части от водосбора на р. Ботуня – по река Черна;

-          В обедните часове на 04.06 в в средните части от басейна на р. Искър - в участъка от вливането на р. Искрецка до вливането на р. Габровница (между градовете Своге и Мездра).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре (04 и 05.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горното течение на основната река и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Златица, р. Бързия, р. Ботуня и р. Скът. До 06.06 водните нива в средното и долното течение на основната река ще се повишават, вследствие на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (04.06) и през следващите два дни вследствие на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще са повишенията днес (04.06) на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Искрецка, р. Малък Искър; в следобедните часове на 05.06 на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Владайска (р. Слатинска), р. Лесновска, р. Малък Искър (р. Бебреш) и в следобедните часове на 06.06 на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево. Значително ще бъде повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, а в долното течение на основната река около жълтия праг за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 05, 06 и 07.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (04.06) и утре речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 05, 06, 07, 08 и 09.06.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (04.06) и през следващите 2-3 дни ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. От 06.06 водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (04.06) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Днес в следобедните часове, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени във водосборите на реките Средецка и Велека и на 07.06 в следобедните часове във водосборите на реките Провадийска и Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (04.06) и през следващите два дни се очакват краткотрайни повишения на речните нива в резултат на валежи, по-съществени днес в следобедните часове в Рило-Родопските притоци на р. Марица, както и утре в следобедните часове в горните части от водосбора на р. Тунджа (над яз. Копринка) и в Рило-Родопските притоци на р. Марица. От 06.06 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (04.06) и утре се очакват краткотрайни повишения на речните нива в долните части от водосбора на р. Струма, по Рилските и Пиринските притоци на реката, както и във водосборите на реките Банщица, Новоселска, Гращица, Елешница, Цапаревска, Лебница и Струмешница. По-съществени краткотрайни повишения на речните нива в резултат на валежи се очакват и в долните части от водосбора на р. Места днес в следобедните часове. От 05.06 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 5 юни 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,5% от общия им обем;
  • напояване – 53,5% от общия им обем;
  • енергетика – 77,2% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 360,771 млн. м3, което е 72,56% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 293,234 млн. м3, което е 75,62% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 118,813 млн. м3, което е 75,82% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 99,991 млн. м3, което е 70,31% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 186,856 млн. м3, което е 46,71% от общия му обем.