Интензивни валежи ще повишат нивата на реките

17 юли 2018 | 15:59

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -23 до +19 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, само водните количества на р. Искър и р. Вит са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения в басейна са до -2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на реките в басейна са се понижили. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица (-54 см до +55 см) и на р. Въча при гр. Девин (-130 см до +127 см). Регистрираните колебания на водните нива в останалата част от басейна са от -30 см до +19 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на реките в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -10 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на р. Струма са над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в планинските части от водосборите на р. Лом, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. По-значителни повишения ще има на 17 и 18.07 в горното течение на р. Искър (в притоците ѝ над яз. Искър и в горното течение на притока ѝ р. Малък Искър). През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, незначителни повишения, в резултат на валежи са възможни в планинските притоци на основните реки в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има ниска вероятност за възникване на поройни наводнения: в обедните и следобедните часове на 17.07.2018 г. – в притоците от горното течение на р. Искър над гр. Самоков (р. Черни Искър).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 18, 19 и 20.07.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес и утре (17 и 18.07) ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите: над. яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Владайска, р. Банкенска, р. Искрецка, р. Батулийска и р. Малък Искър. На 19 и 20.07 ще има повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 18, 19 и 20.07.2018 г. около средномногогодишните стойности. Днес и утре (17 и 18.07), в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките в планинските части от водосбора. На 19 и 20.07 речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20 и 21.07.2018 г. около и над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на Южночерноморските реки. На 19 и 20.07 речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево), във водосборите на р. Марица (по основната река и в Старопланинските и Родопските ѝ притоци), на р. Арда (по основната река и в притоците ѝ над яз. Кърджали, р. Върбица и р. Крумовица). На 19 и 20.07 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горните течения на Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда (над гр. Смолян).

         В резултат на интензивни валежи са има ниска вероятност за възникване на поройни наводнения:

  • В обедните и следобедните часове на 17.07.2018 г. – в притоците в горното течение на р. Тунджа (над яз. Копринка) и в горното течение на р. Марица (по основната река и в притоците ѝ р. Стара (Костенецка), р. Крива, р. Яденица и р. Чепинска);
  • Във вечерните часове на 17.07.2018 г. и през нощта на 17 срещу 18.07.2018 г. – в долното течение на р. Тунджа (по основната река и в притоците ѝ р. Араплийска, р. Карабашка), във водосбора на р. Марица (по основната река и в притоците ѝ р. Въча, р. Стара (Пещерска), р. Първенецка, р. Чепеларска, р. Черкезица, р. Мечка), във водосбора на р. Арда (в притоците ѝ над яз. Кърджали и в р. Върбица и р. Крумовица).

Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира: Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира: Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес в следобедни часове, вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в Рилските и Пиринските притоци на р. Места и във водосбора на р. Струма (по основната река над яз. Студена и в притоците ѝ р. Арката, р. Елешница, р. Джерман, р. Рилска, р. Благоевградска Бистрица, р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения, главно във водосбора на р. Доспат и в Рилските и Пиринските притоци на р. Места и р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има ниска вероятност за възникване на поройни наводнения:

В обедните и следобедните часове на 17.07.2018 г. – в горното течение на р. Места (в притока ѝ р. Черна Места) и във водосбора на р. Струма (в средното течение по основната река и в притоците ѝ р. Гращица, р. Елешница, р. Джерман, р. Лисийска, р. Рилска, р. Логодашка, р. Стара река, р. Сушичка);

  • Във вечерните часове на 17.07.2018 г. и през нощта на 17 срещу 18.07.2018 г. – в долните течения на р. Доспат, на р. Места (по основната река и в притока ѝ р. Мътница) и на р. Струма (по основната река и в притоците ѝ р. Градевска и р. Пиринска Бистрица).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 18 юли 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17.07.2018 г. е 5 205,7 млн. м3 и представлява 80,2% от сумата на общите им обеми, което с 0,1% по-малко от предходния ден. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,8% от общия им обем;
  • напояване – 64,6% от общия им обем;
  • енергетика – 90,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 473,547 млн. м3, което е 95,24% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 351,837 млн. м3, което е 90,73% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 143,687 млн. м3, което 91,69% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ 79,769 млн. м3, което е 56,09% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 231,880 млн. м3, което е 57,97% от общия му обем.