Изменения на речните нива не се очакват

23 март 2017 | 15:58
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива в страната са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 12 см до + 10 см Черноморски басейн: колебания от - 8 см до + 4 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 12 см до + 15 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 6 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни водните нива в целия басейн ще се понижават или останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в неделя са възможни краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 март ще бъдат около средно многогодишните стойности. През следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществено изменение. Във вечерните часове на 26 март ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато и Батулийска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 24, 25 и 26 март, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще се понижават или ще останат без съществени изменения, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27 май водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вечерта на 25 и в сутрешните часове на 26 март вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения във водосборите на р. Марица (в средното и долното течение на основната река и във водосборите на родопските й притоци Въча и Чепеларска) и в горното и средното течение на р. Арда.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 24 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23 март 2017 г. е 4 024,7 млн. м3 и представлява 62,0% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 78,9% от общия им обем
  • напояване                                       – 51,7% от общия им обем
  • енергетика                                      – 64,5% от общия им обем