Контакти

ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА”

Боряна Каменова        Директор                   02/ 940 62-85  bor@moew.government.bg

ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА”

Детелина Петрова       Държавен експерт   02/940 61-44  dpetrova@moew.government.bg

Светла Ангелова         Старши експерт       02/940 61-00  ssangelova@moew.government.bg

Павел Павлов             Старши експерт       02/940 65-49  pmpavlov@moew.government.bg

Станимира Мишева     Старши експерт       02/940 67-10  smisheva@moew.government.bg

Кремена Колева         Младши експерт       02/940 60-78  kkoleva@moew.government.bg

 ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕГОВОРИ И АДАПТАЦИЯ”

Венета Борикова        Н-к отдел                 02/940 61-83  vvladimirova@moew.government.bg

Диана Тодорова         Главен експерт         02/940 65-72  dtodorova@moew.government.bg

Мария Тодорова         Старши експерт        02/940 66-78  mtodorova@moew.government.bg

Боряна Кабзималска   Старши експерт        02/940 61-07  bkabzimalska@moew.government.bg

Вероника Дачева        Старши експерт        02/940 65-82  vdacheva@moew.government.bg

Екатерина Марчева     Младши експерт       02/940 65-83  emarcheva@moew.government.bg