Контакти

ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА”

Боряна Каменова        Директор                   02/ 940 62-85  bor@moew.government.bg

ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА”

Силвия Бакърджиева      Н-к отдел                02/940 61-33  silvia.bakardzhieva@moew.government.bg

Детелина Петрова          Държавен експерт   02/940 61-44  dpetrova@moew.government.bg

Светла Ангелова            Старши експерт       02/940 61-00  ssangelova@moew.government.bg

Станимира Мишева       Старши експерт       02/940 67-10  smisheva@moew.government.bg

Кремена Колева            Младши експерт       02/940 65-49  kkoleva@moew.government.bg

                                                                  

 ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕГОВОРИ И АДАПТАЦИЯ”

Венета Борикова           Н-к отдел                 02/940 61-83  vvladimirova@moew.government.bg

Диана Тодорова            Държавен експерт     02/940 65-72  dtodorova@moew.government.bg

Мария Тодорова           Старши експерт        02/940 66-78  mtodorova@moew.government.bg