Контакти

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА”

Боряна Каменова         Директор                 02/ 940 62-85  bor@moew.government.bg

 

Венета Борикова        Държавен експерт    02/940 61-83  vborikova@moew.government.bg

Детелина Петрова       Държавен експерт    02/940 61-44  dpetrova@moew.government.bg

Диана Тодорова         Държавен експерт    02/940 65-72  dtodorova@moew.government.bg

Станимира Мишева     Главен експерт        02/940 67-10  smisheva@moew.government.bg

Теодора Панова         Старши експерт        02/940 65-67  teodora.panova@moew.government.bg

Светлана Тушева       Младши експерт       02/940 66-78  stusheva@moew.government.bg