Контакти

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА”

Боряна Каменова          Директор                 02/ 940 62-85  bor@moew.government.bg

 

Венета Борикова          Държавен експерт    02/940 61-83  vvladimirova@moew.government.bg

Детелина Петрова         Държавен експерт    02/940 61-44   dpetrova@moew.government.bg

Диана Тодорова           Държавен експерт    02/940 65-72  dtodorova@moew.government.bg

Станимира Мишева      Старши експерт        02/940 67-10  smisheva@moew.government.bg

Теодора Панова           Старши експерт        02/940 65-67  teodora.panova@moew.government.bg

Кремена Колева           Младши експерт       02/940 65-49  kkoleva@moew.government.bg 

Боряна Василева         Младши експерт       02/940 61-07   bvasileva@moew.government.bg

Теодора Бахчеванова  Младши експерт       02/940 65-82   tbahchevanova@moew.government.bg

Светлана Тушева         Младши експерт       02/940 66-78   stusheva@moew.government.bg