Контакти

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА”

Боряна Каменова        Директор                   02/ 940 62-85  bor@moew.government.bg

 

Венета Борикова           Държавен експерт   02/940 61-83  vvladimirova@moew.government.bg

Детелина Петрова         Държавен експерт   02/940 61-44   dpetrova@moew.government.bg

Диана Тодорова            Държавен експерт    02/940 65-72  dtodorova@moew.government.bg

Светла Ангелова            Главен експерт       02/940 61-00  ssangelova@moew.government.bg

Станимира Мишева       Старши експерт       02/940 67-10  smisheva@moew.government.bg

Теодора Панова            Старши експерт       02/940 65-67   teodora.panova@moew.government.bg

Кремена Колева            Младши експерт       02/940 65-49  kkoleva@moew.government.bg 

Боряна Василева          Младши експерт       02/940 61-07   bvasileva@moew.government.bg

Теодора Бахчеванова   Младши експерт       02/940 65-82   tbahchevanova@moew.government.bg

Светлана Тушева         Младши експерт       02/940 66-78   stusheva@moew.government.bg