Контролирано се изпускат 14 от комплексните и значими язовири

25 януари 2019 | 18:03

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения до сутрешните часове на 26.01.2019 г. във водосборите на р. Марица (горните части от водосбора на р. Въча) и р. Арда (горното течение), на р. Струма (долното течение на  основната река и притоците ѝ р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница), р. Пиринска Бистрица (долното течение), р. Места (долното течение и р. Неврокопска и р. Мътница) и р. Доспат (долното течение).

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейн са се повишили в резултат на валежи. Отчетените колебания на речните нива в са както следва: за водосбора на р. Огоста  от -1 см до +23 см, р. Искър от -18 см до +30 см;  за водосбора  на  р. Вит от -24 см до +48 см; за водосбора на р. Осъм от -24 см до +54 см; за водосбора на р. Янтра от -41 см до +93 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни и високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Искър в района на с. Бели Искър - Ледена покривка;
 • р. Бистрица(Мусаленска) в района на лет. Боровец - Ледена покривка.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейн са се понижили или са останали без изменение, само водното ниво на р. Луда Камчия при с. Бероново се е повишило значително в резултат на валежи (с до +103 см). Регистрираните изменения на речните нива в останалата части от басейна са с до +9 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел и на р. Луда Камчия при с. Бероново са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили, вследствие на валежи и вече са в процес на понижение. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -27 см до +31 см; за водосбора на р. Марица от -54 см до +54 см; за водосбора на р. Арда -191 см до +49 см; за водосбора на р. Бяла от -16 см до +8 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания във водосбора на р. Въча от -82 см до +81 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на р. Чепеларска при с. Бачково, р. Марица при гр. Първомай и на реките във водосбора на р. Арда са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили, повишения в резултат на оттичане има в средните и долни течения на основните реки. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Струма са от -37 см до +22 см и на р. Места от -36 см до +9 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (25.01) в резултат на валежи краткотрайни повишения на речните нива ще има в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра, в резултат на оттичане значителни повишения ще има и в долните им течения. В останалата част от басейна нивата на реките ще са без съществени изменения. През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане все още ще има повишения в долните течения на основните реки в басейна. Водните количества на реките в басейн ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.01) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.01) в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на р. Владайска, р. Лесновска, р. Блато. Днес и в следващите два дни ще има повишения на водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 26, 27 и 28.01.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (25.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане все още повишения ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28 и 29.01.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (25.01) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (25.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В периода 25-26.01 са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (25 и 26.01), вследствие на валежи ще има повишения на водните нива на реките от басейна. Най-значителни ще бъдат повишенията на 25.01 и през нощта на 25 срещу 26.01 в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 27.01 ще започне процес на понижение, като речните нива все още ще бъдат високи. В резултат на оттичане повишения ще има до 28.01 в долните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения от следобедни часове на 25 до сутрешните часове на 26.01.2019 г. във водосборите на р. Марица (горните части от водосбора на р. Въча) и р. Арда (горното течение).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водното ниво на р. Марица при гр. Свиленград ще достигне жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 28.01.2019 г.
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще достигне жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 27.01.2019 г.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

-          Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян се очаква да достигне жълтия праг на внимание в обедните часове на 25.01.2019 г..

-          Водното количество на р. Арда при гр. Рудозем се очаква да достигне жълтия праг на внимание през нощта на 25 срещу 26.01.2019 г..

-          Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем ще достигне жълтия праг на внимание в обедните часове на 25.01.2019 г..

-          Водното количество на р. Маданска при гр. Мадан ще достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 25.01.2019 г..

-          Водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино ще достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 25.01.2019 г..

-          Водното количество на р. Ардинска при с. Китница ще достигне жълтия праг на внимание през нощта на 25 срещу 26.01.2019 г..

-          Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград ще да достигне жълтия праг на внимание в следобедните часове на 25.01.2019 г..

Западнобеломорски басейн:  Днес (25.01) речните нива в басейна ще се повишават в резултат на валежи. По-значителни ще бъдат повишенията в доните части от водосборите на р. Места и р. Струма и в притоците ѝ р. Лебница и р. Струмешница. На 26, 27 и 28.01 речните нива в басейна ще се понижават, като в периода 26-27.01 все още ще има повишения на речните нвиа в долните течения на основните реки в резултат на оттичане.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения от следобедни часове на 25 до сутрешните часове на 26.01.2019 г. във водосборите на р. Струма (долното течение на  основната река и притоците ѝ р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница), р. Пиринска Бистрица (долното течение), р. Места (долното течение и р. Неврокопска и р. Мътница) и р. Доспат (долното течение).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 26 януари 2019 г. НИМХ обявява жълт код (първа степен) за значителни валежи. В областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Смолян ще са предимно от сняг, с количества 10-20 л/кв.м. В областите Кърджали, Хасково и Стара Загора ще вали дъжд, количества за денонощието - 20-35 л/кв.м.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите.

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията посочени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез работата на ВЕЦ и при необходимост чрез контролирано изпускане през основен изпускател.

Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена. Проводимостта на реките след язовирите е много по-голяма от количеството вода, което се изпуска контролирано през основен изпускател, или изтича през преливника.

Язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“ провеждат висока вълна, но постъпващият приток се сработва чрез работата на ВЕЦ. В яз. „Студен кладенец“ има свободен обем 153,5 млн.м3, което е 39,6 % от общия обем, приток към 12,0 часа 166,7 м3/сек /намалява/; в яз. „Кърджали“ – свободен обем 186,2 млн.м3, което е 37,5% от общия обем, приток към 12,0 часа 237,4 м3/сек /намалява/.

Контролирано, през основен изпускател, се освобождава обем от 14 бр. язовири:

„Ахелой“ – 0,065 м3/сек;

„Бели Лом“ – 0,065 м3/сек;

„Горни Дъбник“ - 0,100 м3/сек;

„Домлян“ - 0,120 м3/сек;

„Кула“ - 0,080 м3/сек;

„Малко Шарково“ - 0,150 м3/сек;

„Порой“ - 0,120 м3/сек;

„Рабиша“ - 0,050 м3/сек;

„Съединение“ - 0,080 м3/сек;

„Ястребино“ - 0,100 м3/сек;

„Тополница“ - 0,995 м3/сек;

„Тракиец“ - 0,115 м3/сек;

„Георги Трайков“ - 1,250 м3/сек;

„Сопот“ - 0,110 м3/сек.

През преливните съоръжения прелива язовир „Боровица“, като преливните количества не създават предпоставки за наводнения и/или опасност за населението и инфраструктурата в района:

язовир „Боровица“ - обем 27, 300 млн. м3; прелива с 15,33 м3/сек - без проблеми – с тенденция за намаляване на притока и преливно водно количество.

Язовири със запълване над 90%:

яз. „Пчелина“ – обем 53,900 млн. м3, свободен обем 0,300 млн. м3;

яз. „Среченска бара“ – обем 14,989 млн. м3, свободен обем 0,511 млн. м3;

яз. „Розов кладенец“ – обем 19,140 млн. м3, свободен обем 1,260 млн. м3;

Сумата от наличните завирени обеми на комплексните и значими язовири към 25.01.2019 г. е 3 724,8 млн. м3, представлява 57,4 % от сумата на общите им обеми и е с 1,3% по-голям от обема на 24.01.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 72,9% от общия им обем;
 • напояване – 49,0% от общия им обем;
 • енергетика – 60,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 310,989 млн. м3, което е 62,5% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 234,304 млн. м3, което е 60,4% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 129,370 млн. м3, което 82,6% от общия му обем.

 1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 45,027 млн. м3, което е 31,7% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 161,746 млн. м3, което е 40,4% от общия му обем.

Съгласно предоставена от Басейновите дирекции информация:

Източнобеломорски басейн:

-        общ. Ардино - Остават високи водите в долното течение на река Арда; залетият от водите мост е все още непроходим; той е изграден в коритото на реката и има алтернативен мост, който е проходим;

-        общ. Златоград - яз. Златоград и хвостохранилището при Златоград преливат през преливник без да създава опасност;

-        Нивата  на язовирите и реките по поречията са повишени, но в норма;

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 310,989 млн. м3, което е 62,5% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 234,304 млн. м3, което е 60,4% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 129,370 млн. м3, което 82,6% от общия му обем.

 1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 45,027 млн. м3, което е 31,7% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 161,746 млн. м3, което е 40,4% от общия му обем.