Краткотрайни повишения на речните нива

20 април 2018 | 16:52

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -12 см до +12 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни понижения на река Русенски Лом при с. Божичен с до -26 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните колебания са от -15 см. до +20 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само водните количества на река Луда Камчия при с. Бероново и на река Ропотамо при с. Веселие са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -17 см до +31 см. Водните количества на реките във водосбора на река Тунджа и в средното и долното течение на река Марица са около праговете за високи води, а във водосбора на река Арда и в горното течение на река Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -8 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива, във водосбора на река Янтра, в планинските части от водосборите на реките Вит и Осъм и в горните и средни части от водосбора на река Искър. През следващите 3 дни речните нива ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозирам че водните количества за 21, 22 и 23 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива във водосбора. През следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 21, 22, 23 и 24 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес в резултат на валежи водните нива на южночерноморските реки краткотрайно и незначително ще се повишат. През следващите 3 дни речните нива ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес вследствие на валежи, незначителни повишения на речните нива ще има в родопските притоци на река Марица и горните части от водосбора на река Арда. През следващите 3 дни речните нива ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес в резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в долните части от водосбора на река Струма и във водосбора на река Пиринска Бистрица. През следващите 3 дни речните нива ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 21 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.04.2018 г. е 5 246,7 млн. м3 и представлява 80,8% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 91,1% от общия им обем;
  • напояване – 68,8% от общия им обем;
  • енергетика – 88,1% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 460,391 млн. м3, което е 92,59% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 339,441 млн. м3, което е 87,54% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 138,264 млн. м3, което 88,23% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 116,169 млн. м3, което е 81,69% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 262,986 млн. м3, което е 65,75% от общия му обем.

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири: „Голям Беглик“, „Широка поляна“, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Среченска бара“, „Йовковци“, „Ясна поляна“, „Домлян“, „Пчелина“, „Тича“. „Асеновец“.

Със запълване 100% без да прелива е язовир „Боровица“.

През преливните съоръжения преливат язовирите:

-          яз. „Камчия“ прелива с 2,5 м3/сек, 

-          яз. „Пчелина“ – прелива с 3,958 м3/сек.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.