Краткотрайни повишения на речните нива

07 юни 2018 | 15:46

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие са регистрирани колебания на речните нива от -21 см до +33 см. Водните количества на реките от басейна са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: регистрираните колебания на речните нива са от -9 см до +4 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките във водосборите на реките Марица и Тунджа са се повишавали, а във водосбора на река Арда са се понижавали. Регистрираните колебания от -114 см до +115 см на река Марица при Белово са в резултат на работата на хидротехническите съоръжения. Регистрираните колебания в останалата част от водосбора са  от -22см до +44см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +7 см. Регистрираните колебания от -46см до +9 см на река Струма при Перник са в резултат на работата на хидротехническите съоръжения. Водните количества на реките от басейна са около и над праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес следобяд в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосборите на реките от басейна. По-значителни повишения на водните нива ще има на реките във водосбора на река Искър (над яз. Искър и във водосборите на реките Владайска и Малък Искър. На 8 юни речните нива ще се понижават. От обедните часове на 9 и на 10 юни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките: Ерма, Скомля, Лом, Цибрица, Огоста (над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега)

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: В обедните и следобедните часове днес във водосбора на р. Черни Осъм (приток на р. Осъм).

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, река Владайска, река Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. На 8 юни речните нива ще се понижават. От следобедните часове на 9 и 10 юни ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево и реките Владайска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 8, 9 и 10 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес 7 юни, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките в горните части на водосборите на реките Видима, Дряновска, Белица и Лефеджа. На 8, 9 и 10 юни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 юни 2018 г. ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като до 8 юни са възможни незначителни повишения във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес в резултат на валежи в следобедните часове ще има повишение на водните нива на реките във водосбора на река Камчия над яз. Тича. В останалата част на водосбора днес и през и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на старопланинските притоци на реките Марица и Тунджа и родопските притоци на реките Марица и Арда. На 8, 9 и 10 юни речните нива ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: В обедните и следобедните часове днес във водосбора на р. Тунджа: във водосборите на  реките над яз. Копринка; във водосбора на р. Марица: във водосборите на реките в горните части на водосборите на р. Тополница и р. Стряма. В сутрешните и обедните часове на (09.06) във водосбора на р. Марица: във водосбора на р. Чепинска (водосборите на реките Хремщица и р. Мътница), във водосбора на р. Въча (водосбора на р. Гашня и р. Петварска), във водосбора на р. Чепеларска (водосбора на р. Орешица).

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на рилските и пиринските притоци на реките Места и Струма и в родопските притоци на реките Места и Доспат. На 8 юни речните нива ще се понижават. От следобедните часове на 9 и 10 юни ще има краткотрайни повишения на водните на рилските и пиринските притоци на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: В сутрешните и обедните часове на (09.06) във водосбора на р. Струма (водосбора на р. Градевска), във водосбора на р. Места (водосборите на реките Бяла и Бъндерица).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 8 юни 2018 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 07.06.2018 г. е 5 086,1 млн. м3 и представлява 78,4% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,1% от общия им обем;
  • напояване – 65,7% от общия им обем;
  • енергетика – 85,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 443,205 млн. м3, което е 89,1 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 321,124 млн. м3, което е 82,8 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 138,405 млн. м3, което 88,3 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 83,882 млн. м3, което е 59,0 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 245,482 млн. м3, което е 61,4 % от общия му обем.

Считано от 04.06.2018 г. на язовир „Цанков камък“ започна планиран ремонт на МВЕЦ, осигуряващ минимално допустимия отток в реката след язовира. Ремонтът е планиран за първата десетдневка на месец юни, като за периода на ремонта ще се изпускат енергийно непреработени водни обеми през байпасна връзка на централата, с цел ненарушаване на екологичното равновесие в руслото на реката.

От 04.06.2018 г. започнаха и планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3. Ремонтът е планиран да продължи през целия месец юни.