Краткотрайни повишения на речните нива и възможни локални наводнения

29 декември 2017 | 14:34

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -10 см до +8 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води с изключение на река Вит при с. Търнене и река Голяма река при Стражица, чиито водни количества са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили с до – 5 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води с изключение на река Факийска река при с. Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие в резултат на валежи речните нива на по-голямата част от реките в басейна са се повишавали:

  • Във водосбора на р. Тунджа с до +20 см по притока ѝ река Беленска при Чумерна;
  • Във водосбора на р. Марица с до +12 см по притоците ѝ – реките Чепинска, Въча и Чепеларска;
  • Във водосбора на р. Арда с до +74 см в горното течение на основната река при Вехтино и с до +347 см по притоците ѝ – река Елховска при Рудозем (с +44 см); река Бяла река при Смолян (с +28 см); Върбица при сп. Джебел (с +347 см) и при с. Върли дол (с +68 см); река Перперешка (с +39 см); река Крумовица при Г. Кула (с +285 см);

Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на река Арда при Рудозем, чието водно количество е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са се повишавали:

  • Във водосбора на р. Места с до +22 см;
  • Във водосбора на река Струма с до +17 см по основната река при с. Марино поле и с до +15 см във водосборите на притоците ѝ – реките Елешница, Сушичка, Лебница. Водните количества в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в басейна. От 31 декември нивата ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на реките. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30, 31 декември 2017 г. и 1 януари 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 30 и 31 декември 2017 г. и 1 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре вследствие на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. От 31 декември нивата ще започнат да се понижават, като вследствие оттичане ще има повишение на водните нива в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 30 и 31 декември 2017 г. и на 1 и 2 януари 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като вследствие на валежи в периода от следобедните часове днес до късните вечерни часове на 31 декември са възможни незначителни повишения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре вследствие на валежи от дъжд краткотрайно ще се повишат речните нива в целия басейн, като по-значителни е възможно да бъдат повишенията във водосборите на реките Луда Камчия, Ахелой, Айтоска, Русокастренска, Средецка и Факийска. На 31 декември и 1 януари нивата на реките ще се понижават. В резултат на интензивни валежи днес има вероятност за локални поройни наводнения в горните течения на реките Луда Камчия, Ахелой, Айтоска, Русокастренска, Средецка и Факийска.

Източнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива в долните течения на наблюдаваните реки. През следващите три дни нивата ще се понижават, като поради оттичане ще има повишения в средните и долните течения на реките Тунджа и Марица. В резултат на интензивни валежи има вероятност за локални поройни наводнения в следобедните часове днес 29 декември 2017 г.:

в басейна на река Тунджа, във водосборите на притоците ѝ: реките Мочурица, Боа, Дереорман, Коюнбунар, Поповска, Араплийска, Куруджа, Воденична, Манастирска;

в средното и долното течение на река Марица, във водосборите на притоците ѝ – реките Луда Яна, Левченска и Голяма река;

в долното течение на река Арда, в района на язовир Ивайловград;

във водосбора на река Бяла;

Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водното ниво на река Тунджа при Елхово ще достигне жълтия праг на предупреждение в късните вечерните часове на 31 декември 2017 г.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че според последните симулации водното количество на река Черна при Смолян днес и през следващите пет дни няма да премине жълтия праг за внимание.

  • Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем е преминало жълтия праг за внимание в ранните часове днес 29.12.2017 г. В момента е в процес на понижение и през следващите пет дни не се очаква да го достигне отново.
  • Водното количество на река Върбица при Златоград е преминало жълтия праг за внимание в ранните часове днес 29 декември 2017 г. В момента е в процес на понижение и през следващите пет дни не се очаква да го достигне отново.

Според последните симулации водното количество на река Върбица при с. Върли Дол не се очаква да достигне жълтия праг за внимание през следващите пет дни.

Западнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи са възможни повишения на водните нива в средното течение на река Струма, във водосборите на притоците ѝ - реките Копривен, Рилска и Лисийска. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има краткотрайни повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 30 декември 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29.12.2017 г. е 4 182,4 млн. м3 и представлява 64,4% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 80,8% от общия им обем;
напояване – 47% от общия им обем;
енергетика – 74,9% от общия им обем.