Леко повишение на речните нива

02 януари 2018 | 16:03

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания са от -14 см до +8 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води с изключение на р. Вит при с. Търнене и р. Джулюница при с. Джулюница, чиито водни количества са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали или са останали без изменение, като са регистрирани колебания от -90 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води с изключение на р. Камчия при с. Бероново и р. Факийска река при с. Зидарово, чиито водни количества са около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са се понижавали. Регистрираните колебания са от -21 см до +5 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на: р. Тунджа при гр. Елхово, р. Арда при гр. Рудозем и гр. Вехтино, както и притока ѝ р. Върбица при сп. Джебел, чиито водни количества са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения, като регистрираните колебания са от -6 см до +5 см. Водните количества в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (02.01) краткотрайни незначителни повишения на речните нива в резултат на валежи от дъжд ще има във водосборите на р. Огоста, р. Искър и р. Вит. Утре 02.01 водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 04.01 са възможни краткотрайни незначителни повишения на нивата във водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. На 05.01 нивата ще останат без съществени колебания. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.01.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (02.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 03, 04 и 05.01.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 03, 04, 05 и 06.01.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (02.01) речните нива в целия водосбор ще започнат да се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 3-4 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (02.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (02.01) и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без значителни изменения. Краткотрайни незначителни повишения са възможни на 03.01 в долните части от водосборите на р. Арда и р. Бяла. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (02.01) вследствие на валежи от дъжд ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горните и средни части от водосбора на р. Струма. Утре и през следващите два дни водните нива в басейна ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 3 януари 2018 г.  не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 02.01.2018 г. е 4 259,8 млн. м3 и представлява 65,6 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 81,4 % от общия им обем;
  • напояване – 47,4 % от общия им обем;
  • енергетика – 76,7 % от общия им обем.