Категории
Министерство

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

23 януари 2012 | 10:20

За избор на експерти за дирекция “Политика по изменение на климата”, при следните условия:

 

Длъжност

Младши експерт в дирекция «Политика по изменение на климата» (4 бр.)

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 

2.1.Минимални изисквания:

Висше образование – минимална степен бакалавър.

Хуманитарни, икономически и технически специалности. Специалности «Право», «Международни отношения” и „Международни икономически отношения” се считат за предимство;

свободно владеене на английски език – умения за превод, писмена кореспонденция, изнасяне на презентации, участие в дискусии; компютърна грамотност - MS Office, Windows XP, електронна поща и Internet приложения. 

2.1.Допълнителни изисквания:

познаване на проблематиката на изменението на климата на глобално и национално ниво; умения за работа с юридически текстове на български и английски език.

Кратко описание на длъжността

 

Изготвя становища, отговаря на запитвания, подготвя и координира преписки по въпроси, свързани с разработването и прилагането на националната политика по изменение на климата, както и вътрешно административни задачи, свързани с работата на дирекцията като цяло; участва  в оперативната работа на дирекцията по администриране на гъвкавите механизми от Протокола от Киото за търговия с емисии; участва в оперативната работа на дирекцията, свързана с европейското законодателство в областта на изменението на климата; Изпълнява различни задачи свързани с функциите на дирекцията.

 

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

 

Конкурсът ще се проведе на два етапа – практически изпит и интервю.

 

Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образование, младежта и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката/; Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такъв);

 

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. „Кн. Мария Луиза” №22, партер – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден. Краен срок на подаване за документите – 10 работни дни след датата на публикуване на обявата за конкурса. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на МОСВ на ул. ”Мария Луиза” № 22 и на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ . Основната заплата за посочената длъжност  - 420 лева