Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

13 март 2017 | 11:28

За избор на младши експерт в дирекция “Опазване чистотата на въздуха”, при следните условия:

1.Длъжност:  1 бр. младши експерт. Минимални изисквания за длъжността младши експерт: - Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър в областта на природни или технически науки; -  Професионален опит – не се изисква; Специфични изисквания за длъжността младши експерт: -  Задължително владеене на английски език – писмено и говоримо; -  Задължителна компютърна грамотност: MS Office, MS Internet Explorer. 2.Основни задачи: - Участва в разработването и хармонизирането на законовите и подзаконовите нормативни актове, националните програми, стратегиите и плановете, осигуряващи сближаването на европейските норми за качеството на атмосферния въздух (КАВ), (директиви, регулации, решения, стандарти и др.) и тяхното достигане или поддържане в съответните райони на страната; - Организира и координира дейностите на отделните звена на МОСВ, в т.ч. ИАОС и РИОСВ във връзка с прилагането и налагането на европейските изисквания за оценка и управление на КАВ; - Участва в дейностите по докладването до ЕК на резултатите от оценката на КАВ, както и информацията за разработените програми за случаите на установени превишения на нормите; - Участва в подготовката на проекти за финансиране по фондове и програми на Европейския съюз, включени в Оперативна програма “Околна среда”; - Изпълнява други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора, ресорния заместник-министър или министъра и свързани с дейността на дирекцията. 3. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. 4. Конкурсът ще се проведе на два етапа – практически изпит по английски език и интервю. 5.Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат: - декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; - копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/; - копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език (при наличие на такъв); - копие на документ удостоверяващ умения за компютърна грамотност (при наличие на такъв). Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. 6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. ”Кн. Мария Луиза” № 22, партер – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден. 7. Срок на подаване за документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса. 8. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на МОСВ на бул. ”Кн. Мария Луиза” № 22 и на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ . 9. Основна заплата за длъжността “младши експерт”: - не по-ниска от  686 лева.

Обявата е публикувана на 13.03.2017 г. в:

Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията; Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/); Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).