Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

15 март 2017 | 10:20

за избор на старши експерт в Дирекция „Национална служба за защита на природата“, отдел  „Биологично разнообразие”, при следните условия: 1.Длъжност: страши експерт – 1 бр. Длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от ЗДСл.

Минимални изисквания за старши експерт: -Висше образование в областта на професионално направление биологически науки; -Минимална образователна степен – бакалавър -Професионално направление: Биология, Хидробиология и аквакултури или Ихтиология. -Минимален професионален опит – 2 години в областта на опазване на биологичното разнообразие; -Владеене на английски език – минимална степен B1; -Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer;

2. Основните задачи на експерта са: - Прилагане на националното законодателство в областта на биологичното разнообразие; - Участие в разработване на проекти на закони и подзаконови нормативни актове и хармонизиране с европейските директиви и регулации; - Участие в разработването на стратегии, планове и програми, свързани с опазване на биоразнообразието и местообитанията; - Участие в междуведомствени работни групи, съвети, комисии; - Участие в работни групи към Европейската комисия и в изработването на позиции на страната по въпроси в областта на биологичното разнообразие; - Участие в ръководни и работни органи и специализирани групи от експерти по международни договори, свързани с опазване на биоразнообразието; - Подготовка на документация по рутинни и конкретни задължения, произтичащи от Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан (ACCOBAMS) и други международни договори, свързани с опазване на биоразнообразието – доклади, въпросници, кореспонденция; - Методическо ръководство и контрол на звената по опазване на биоразнообразието и защитените територии в РИОСВ и ДНП по отношение на ихтиофауната и други водни организми; - Подготовка на становища, вкл. по ОВОС и ЕО, по проекти, отговор на писма, жалби, сигнали и др.

3. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. 4. Конкурсът ще се проведе на два етапа Практически изпит по английски език и интервю. 5. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат: -  декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; - копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката); -  документ за допълнителна квалификация, ако има такава; - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка); -  документ, доказващ владеенето на английски език, при наличие на такъв; -  документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв; Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. «Кн.Мария Луиза» № 22, партер – Деловодство  от 14 до 17 часа всеки работен ден.

7. Срок на подаване за документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на МОСВ на бул. ”М. Луиза”№ 22 и на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ . 9. Основна заплата за длъжността „старши експерт“ – 800 лв.

Обявата е публикувана на 15.03.2017 г. в:

Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията; Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/); Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).