Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

17 март 2017 | 10:22

за избор на главен експерт в отдел “Международни програми и проекти”, дирекция “Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество”, при следните условия:

Длъжност: главен експерт – 1 бр.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността главен експерт в отдел “Международни програми и проекти”.

2.1. Минимални изисквания:

-образователна степен – бакалавър

-професионална област – икономика, технически науки, природни науки;

-професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

2.2. Допълнителни изисквания:

- работа с MS Office, електронна поща и Internet;

- много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

- познаване на нормативната рамка на изпълнение на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство, Българо-швейцарската програма за сътрудничество и Програма LIFE;

2.3.Основни задачи за длъжността главен експерт в отдел “Международни програми и проекти”.

Задачи на ниво програма:

Участва в изготвянето, защитата, сключването и изменението на програмни споразумения;

Участва в изготвянето на системи и процедури за управление и работа по програмите;

Извършва оценка на риска на ниво програма, препоръчва мерки и изготвя планове за смекчаване на риска; Изготвя покани за набиране на проектни предложения, организира и провежда разяснителни кампании и информационни дни за потенциални кандидати; Участва в комисии за оценка и подбор на проекти, в т.ч. следене за държавни помощи; Участва в подготовката и измененията на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ, в т.ч. вписвания в регистъра за минимални помощи; Участва в изготвяне и актуализация на указания за изпълнение на проекти и процедурите по програмата; Извършва дейности по управлението на програмата, както и по подготовката и изпълнението на договори и стратегически проекти по програмата; Изготвя доклади за напредъка по програмата; Участва в организирането и поддръжката на архив на програмата, архивирането на документи и електронни документи и осигурява подходяща одитна следа при изпълнението на задълженията си; Докладва за нередности съгласно процедурата за работа по програмата; Предоставя информация и осигурява достъп на одитиращи и контролни органи до съхраняваната от отдела документация при извършването на проверки на място и одити; Проследява изпълнението на препоръките на одитиращи и контролни органи;

Задачи на ниво проект:

-          Текущо следи изпълнението на проектите съгласно сключения договор за безвъзмездно финансиране. При необходимост предлага корективни действия;

-          Техническа верификация на резултатите от проекта;

-          Извършва оценка на риска на ниво проект. Препоръчва мерки и изготвя планове за смекчаване на риска;

-          Изготвя извадки и участва в съставянето на годишен план за проверки на място въз основа на индивидуалната оценка на риска на проектите;

-          Извършва проверки на място въз основа на одобрен годишен план и внезапни проверки по нареждане от прекия ръководител, изготвя доклади и препоръки към бенефициентите и проследява за изпълнението на препоръките;

-          Планира и участва в дейности за публичност и двустранните отношения;

-          Извършва последващ контрол на проектите.

-          Други задачи, поставени от прекия ръководител във връзка с дейността на отдела, непротиворечащи на ЗДСл.

3. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

4. Конкурсът ще се проведе на два етапа –

- Тест;

- Интервю.

5. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

- Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка);

- Копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език (при наличие на такъв);

- Копие на документ удостоверяващ умения за компютърна грамотност (при наличие на такъв);

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. ”Кн. Мария Луиза” № 22, партер – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден.

 7. Срок на подаване за документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ .

 9. Основната заплата за длъжността главен експерт - не по-ниска от 1100 лева.

 

Възможност за допълнително възнаграждение за постигнати резултати при работа по международни програми и проекти.

 

Обявата е публикувана на 17.03.2017 г. в:

Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията; Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/); Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).