Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

21 март 2017 | 16:07

за избор на експерт за дирекция «Политики по околната среда», отдел «Стратегия и програми за околната среда», при следните условия:

1.Длъжност: -1 бр. главен експерт в отдел “Стратегия и програми за околната среда”. Длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл. 15 от Закона за държавния служител.

2.  Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: -висше образование, минимална степен – “бакалавър”; -професионална област – стопански, природни, технически науки; -професионален опит – 4 години минимален професионален опит или минимален ранг за заемане на длъжността – III младши ранг; -работа с MS Office, електронна поща и Internet; -владеене на английски език.

3.Основните задачи на “главен експерт” са: -Участва в процеса на изготвяне, изпълнение и отчитане на различни секторни стратегии, планове и програми във всички аспекти на държавно управление, имащи отношение към устойчивото развитие, управлението и опазването на околната среда; -Участва в процеса на интегриране на принципите на устойчивото развитие в националната политика и програми по околна среда; -Участва в разработването на доклади, анализи, становища, отговаря на запитвания в рамките на своите компетенции, определени в длъжностната характеристика; -Участва в подготовката на позиции и доклади, свързани с поетите от България международни ангажименти в областта на опазване на околната среда; -Изпълнява други задачи, свързани с функционалната характеристика на отдела, възложени от прекия ръководител, директора, ресорния заместник-министър или министъра, свързани с дейността на отдела или дирекцията.

4.Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

5.Конкурсът ще се проведе на два етапа: -писмен практически изпит по английски език; -интервю.

6.Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат: -Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; -Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/; -Копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език (при наличие на такъв); -Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова/служебна/осигурителна книжка/; Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7.Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. ”Мария Луиза” № 22, партер – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден.

8.Срок на подаване за документите – 14  дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

9.Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ .

10.Основната заплата за посочената длъжност: не по-ниска от 1 138 лв.

Обявата е публикувана на 21.03.2017 г. в:

Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията; Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/); Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).