Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

13 април 2017 | 12:16

за избор на държавни служители в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ при следните условия:

І. Длъжности: -  началник отдел „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ - 1 (едно) работно място; -  държавен експерт за отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ – 1 (едно) работно място; -  старши експерт за отдел „Оценка на проекти и договаряне“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ – 1 (едно) работно място; -  старши експерт (по заместване – до завръщане на титуляра) за отдел „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ – 1 (едно) работно място; -  старши експерт (по заместване – до завръщане на титуляра) за отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ – 1 (едно) работно място;

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Началник отдел „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ :

1) Минимални изисквания : - Висше образование, образователно – квалификационна степен – магистър в една от следните области: социални, стопански и правни науки; хуманитарни науки; природни науки, математика и информатика. - Професионален опит – 5 години в областта на управление и/или изпълнение на програми и проекти и/или придобит II младши ранг.

2) Допълнителни изисквания: - Владеене на английски език – писмено и говоримо; - Познаване на законодателството в областта на околната среда и на обществените поръчки; - Задълбочено познаване на европейското законодателство, регламентиращо принципите и процедурите за подготовка на програмни документи, целящи ефективно планиране и усвояване на средства от фондовете на ЕС; - Задълбочено познаване на европейските регламенти и директиви, установяващи принципи за отпускане на финансова помощ от фондовете на ЕС; - Компютърна грамотност: MS Office, интернет, работа с електронна поща.

3) Основни задължения на длъжността Началник отдел  „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ са следните:

- Организира цялостната дейност на отдел „Програмиране и планиране” по отношение на подготовката, координацията, съгласуването с други програмни документи и извършване на оценки на оперативна програма в сектор „околна среда“ за съответния програмен период на кохезионната политика на ЕС, при спазване принципа на партньорство. - Организира и координира процеса на междуведомственото съгласуване на ОПОС с други ведомства и осигурява липсата на припокриване на дейности, които се финансират от ОПОС с дейности, финансирани от други оперативни програми; - Контролира процесите, свързани с организирането и координирането на изготвянето и изменението (при необходимост) на системите за управление и контрол на ОПОС, Процедурният наръчник за управлението на програмата, както и други процедури, указания и ръководства, имащи отношение към работата на дирекцията; - Организира и координира процеса на изготвяне и съгласуване, а при необходимост и изменението на индикативни годишни работни програми; - Контролира процесите, свързани с организирането и координирането на изготвянето на документи, съпътстващи ОПОС и необходими за нейното изпълнение, включително критерии, процедури и срокове за избор на проекти; - Организира и координира изготвянето на Насоки за интегриране на политиките по околна среда и политиките по изменение на климата – фаза 2 „Изпълнение на Споразумение за партньорство и оперативни програми“. - Организира и координира определянето на изискванията за проектните предложения при провеждане на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; - Организира и координира изготвянето на покани за представяне на проектни предложения при процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; - Инициира и координира изготвянето на обяви за откриване на процедури за подбор на проекти и насоки за кандидатстване за всяка отделна процедура.

ІІІ. Изисквания за заемане на длъжността „държавен експерт“ за отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ – 1 (едно) работно място:

1) Минимални изисквания за заемане на длъжността :

- Висше образование, образователно – квалификационна степен – магистър по право с придобита юридическа правоспособност. - Професионален опит – 5 години в областта на управление и/или изпълнение на програми и проекти и/или придобит II младши ранг.

2) Допълнителни изисквания за заемане на длъжността :

- Познаване на законодателството в областта на околната среда и на обществените поръчки; - Познаване на законодателството в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕСИФ; - Познаване на европейските регламенти и директиви, установяващи принципи за отпускане на финансова помощ от фондовете на ЕС; - Компютърна грамотност: MS Office, интернет, работа с електронна поща;

3) Основни задължения на длъжността „държавен експерт“ в отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ са следните:

- Активно участва в извършването на последващ контрол за законосъобразност на процедури за възлагане на обществени поръчки на бенефициентите на ОПОС, както и на сключените допълнителни споразумения към договорите с избраните изпълнители; - Активно участва при провеждането на процедури за определяне и налагане на финансови корекции, в случаите на установени нарушения при избора на изпълнител и/или изпълнение на сключения договор, съгласно действащото национално и европейско законодателство; - Активно участва при превантивни мерки спрямо бенефициентите за намаляване на грешките при подготовка и провеждане на обществените поръчки и процедура за избор на изпълнител; - Активно участва при осигуряването на необходимата информация за окомплектоване на преписки, в случаите на съдебни дела срещу решения на ръководителя на управляващия орган на ОПОС относно одобрени финансови корекции; - Изготвя правни становища и юридически анализи по казуси, съобразно функциите на ГД ОПОС. - Изготвя мотивирани предложения при подготовка на проекти по Нормативни актове.

ІV. Изисквания за заемане на длъжността „старши експерт“ за отдел „Оценка на проекти и договаряне“  в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ – 1 (едно) работно място:

1) Минимални изисквания за заемане на длъжността :

- Висше образование, минимална образователно – квалификационна степен– бакалавър в една от следните области: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика. - Професионален опит: 2 години в областта на управление и/или изпълнение на програми и проекти и/или придобит IV младши ранг.

2) Допълнителни изисквания за заемане на длъжността :

- Познаване на законодателството в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕСИФ; - Познаване на европейските регламенти и директиви, установяващи принципи за отпускане на финансова помощ от фондовете на ЕС; - Компютърна грамотност: MS Office, интернет, работа с електронна поща.

3) Основни задължения на длъжността „старши експерт“ в отдел „Оценка на проекти и договаряне“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ са:

- Участва в процеса на изготвяне на изискванията, на които следва да отговарят проектните предложения на кандидатите по ОПОС; - Участва в сформирането и дейността на оценителните комисии и на експертните работни групи за оценка на проектните предложения; - Участва в процеса на оценка на проектни предложения по процедури за подбор на проекти, процедури на директно предоставяне и на стратегии за местно развитие по подхода „Водено от общностите местно развитие“ за съответствието с изискванията и критериите за оценка по съответната процедура; - Участва в извършването на оценка на проектите по смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. за съответствие с изискванията и критериите за оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.; - Участва в процеса на изготвяне на оценката на капацитета на бенефициентите по ОПОС при предоставянето на безвъзмездната финансова помощ. - Участва в процеса на сключването на административни договори за безвъзмездна финансова помощ и допълнителни споразумения към тях, както и на заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и техните изменения.

V. Изисквания за заемане на длъжността „старши експерт“ по заместване в отдел „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ – 1 (едно) работно място:

1) Минимални изисквания за заемане на длъжността „старши експерт“ по заместване за отдел „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ са следните:

- Висше образование, образователно – квалификационна степен – бакалавър в една от следните области: социални, стопански и правни науки; технически науки; природни науки, математика и информатика. - Професионален опит – 2 години в областта на управление и/или изпълнение на програми и проекти и/или придобит IV младши ранг.

2) Допълнителни изисквания за заемане на длъжността „старши експерт“ по заместване за отдел „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ са следните:

- Владеене на английски език – писмено и говоримо; - Познаване на законодателството в областта на околната среда и на обществените поръчки; - Познаване на европейското законодателство, регламентиращо принципите и процедурите за подготовка на програмни документи, целящи ефективно планиране и усвояване на средства от фондовете на ЕС; - Познаване на европейските регламенти и директиви, установяващи принципи за отпускане на финансова помощ от фондовете на ЕС; - Компютърна грамотност: MS Office, интернет, работа с електронна поща.

3) Основни задължения на длъжността „старши експерт“ по заместване в отдел „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ са следните:

- Участва в изготвянето на документи, съпътстващи оперативната програма и необходими за нейното изпълнение, включително критерии, процедури и срокове за избор на проекти; - Участва при изготвянето на покани за представяне на проектни предложения при процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/обяви за откриване на процедури за подбор на проекти и насоки за кандидатстване за всяка отделна процедура. - Участва в междуведомственото съгласуване на ОПОС с други ведомства, като следи за осигуряване на липса на припокриване на дейности, които се финансират от ОПОС с такива, финансирани от други оперативни програми, в рамките на своята компетентност; - Участва в изготвянето и изменението на системите за управление и контрол на ОПОС, на Процедурния наръчник за управлението на програмата, както и на други процедури, указания, ръководства и методологии, вкл. вътрешни правила и заповеди; - Участва в процеса на изменение на ОПОС; - Изготвя становища, експертни оценки, анализи, писмени предложения и други по компетентност, свързани с работата на отдела. Следи за промени в политиките, насоките и законодателството на Европейския съюз, които имат пряко отношение към дейността на дирекцията; - Участва в Тематични работни групи и Комитети за наблюдение във връзка с процеса на програмиране и изпълнение на други програми, съфинансирани по ЕСИФ;

VІ. Изисквания за заемане на длъжността „старши експерт“ по заместване в отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ – 1 (едно) работно място:

1)  Минимални изисквания за заемане на длъжността „старши експерт“ по заместване за отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ са следните:

- Висше образование, образователно – квалификационна степен – магистър по право с придобита юридическа правоспособност. - Професионален опит – 2 години в областта на управление и/или изпълнение на програми и проекти и/или придобит IV младши ранг.

2)    Допълнителни изисквания за заемане на длъжността „старши експерт“ по заместване в отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ са следните:

- Познаване на законодателството в областта на околната среда и на обществените поръчки; - Познаване на законодателството в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕСИФ; - Познаване на европейските регламенти и директиви, установяващи принципи за отпускане на финансова помощ от фондовете на ЕС; - Компютърна грамотност: MS Office, интернет, работа с електронна поща;

3)    Основни задължения на длъжността „старши експерт“ по заместване в отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ са следните:

- Участва в извършването на последващ контрол за законосъобразност на процедурите за възлагане на обществени поръчки на бенефициентите на ОПОС, както и на сключените допълнителни споразумения към договорите с избраните изпълнители; - Участва в провеждането на процедури за определяне и налагане на финансови корекции, в случаите на установени нарушения при избора на изпълнител и/или изпълнение на сключения договор, съгласно действащото национално и европейско законодателство; - Участва при осигуряването на необходимата информация за окомплектоване на преписки, в случаите на съдебни дела срещу решения на ръководителя на управляващия орган на ОПОС относно одобрени финансови корекции; - Участва при изготвянето на правни становища и юридически анализи по казуси съобразно функциите на ГД ОПОС; - Участва при изготвянето на мотивирани предложения при подготовка на проекти по Нормативни актове.

VІІ. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

VІІІ. Начин на провеждане на конкурса: 1) За длъжностите „държавен експерт“ в отдел „Последващ контрол“, „старши експерт“ в отдел „Оценка на проекти и договаряне“, „старши експерт“ (по заместване) в отдел „Последващ контрол“: - Решаване на тест; - Интервю.

2) За длъжностите „началник отдел „Програмиране и планиране“ и „старши експерт“ (по заместване) в отдел „Програмиране и планиране“: - Решаване на тест; - Интервю (при провеждането на интервюто ще бъдат задавани въпроси и на английски език, с цел установяване на необходимото владеене на езика). ІХ. Необходими документи:Заявление за участие в конкурс /Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на  конкурсите за държавни служители/. - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители. - Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, които се изискват за длъжностите (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката). - Копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такава; - Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка), който се изисква за длъжността. - Копие от удостоверение за правоспособност (само за длъжностите „държавен експерт“ и „старши експерт“ по заместване в отдел „Последващ контрол“) - Копие от документ, удостоверяващ владеенето на чужд език, при наличие на такъв. - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Х. Място на подаване на документите: Документи се подават в деловодството на Министерство на околната среда и водите, адрес: гр.София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 22, партер – от 14:00 до 17:00 часа, всеки работен ден.

ХІ. Срокът за подаване на документите е 14 (четиринадесет) дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

ХІІ. Списъците на допуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще бъдат представени на интернет  страницата на министерството www.moew.government.bg. ХІІІ. Основната заплата за посочените длъжности са:

1. Началник на отдел: - При професионален опит равен на минимално изискуемия за длъжността – не по–ниска от 1800 лв. - При професионален опит надвишаващ минималния за длъжността с повече от една година – не по–ниска от 1950 лв. 2. Държавен експерт: - При професионален опит равен на минимално изискуемия за длъжността – не по–ниска от 1650 лева. - При професионален опит надвишаващ минималния за длъжността с повече от една година – не по–ниска от 1850 лева. 3. Старши експерт и старши експерт по заместване: - При професионален опит равен на минимално изискуемия за длъжността – не по – ниска от 1250 лв. - При професионален опит надвишаващ минималния за длъжността с повече от една година – не по–ниска от 1450 лв.

Обявата е публикувана на 13.04.2017 г. в: - Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията; - Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/); - Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).