Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

07 юли 2017 | 16:55

за избор на директор на дирекция "Управление на водите", при следните условия: 1.  Длъжност: Директор на дирекция „Управление на водите“ - 1 бр.

2.   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 2.1. Минимални изисквания: -    Образователна степен: магистър; -    Професионална област на висшето образование: природни науки, технически науки, икономика или право; -    Професионален опит: 7 години в областта на управление на водите, 5 години на ръководна длъжност  и/или придобит V старши ранг.

2.2. Допълнителни изисквания: - Владеене на английски език; - компютърна грамотност: Ms Office

3. Основни задължения за длъжността директор на дирекция „Управление на водите“: - Управление на речните басейни, в т.ч. и опазване на околната среда в морските води; - Управление на риска от наводнение и на комплексните и значими язовири; - Методическо ръководство и координация на административната дейност на басейновите дирекции и контрол на концесионните договори; - Планира и разпределя задачите на отделите в дирекцията и контролира тяхното изпълнение; - Координира и контролира работата на директорите на басейнови дирекции; - Координира работата на дирекцията с други дирекции или структури на министерството, както и с други институции, вкл. Европейски и международни; -     Участва в работни групи към органите на Европейския съюз или международни организации и др. 8. Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю.

9. Необходими документи:  Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат: - декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС /от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; - копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – магистър по съответната специалност /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/; - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, /трудова/служебна/осигурителна книжка/; - документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв. - документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

10. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. «Кн.Мария Луиза» № 22, партер – Деловодство  от 14 до 17 часа всеки работен ден. 11. Срок за подаване на документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса. 12. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на МОСВ на бул. ”М. Луиза”№ 22 и на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ . 13. Основна заплата за длъжността директор на дирекция – 1980 лв.

Обявата е публикувана на 07.07.2017 г. в:

- Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията;

- Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/ );

- Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).